AdresseService ()
Beskrivelse:
Dette er en tjeneste for innsyn i adressedata via Web Services. Tjenestene her skal dekke behovet for innsyn i adresseinformasjon i Matrikkelen for flere offentlige og kommunale systemer.
Operasjoner
findAdresserForId
Beskrivelse:
Finn adresser basert på unik id.
Request:
adresseIdListe : long[]
liste med unike id'er for adresser
Response:
out : adresse:Adresse[]
en liste med adresser
findAdresserForIdent
Beskrivelse:
Finn adresser basert på ident.
Request:
adresseIdenter :
logiske identer for vegadresser eller matrikkeladresser
Response:
out : adresse:Adresse[]
en liste med adresser
findAdresserForMatrikkelenhet
Beskrivelse:
Finner alle adresser som er knyttet til en matrikkelenhet
Request:
matrikkelnr : matrikkelenhet:MatrikkelenhetIdent
for matrikkelenheten
Response:
out : adresse:Adresse[]
en liste med adresser
findAdresserForVeg
Beskrivelse:
Finner en liste med veger og adresser i disse vegene, basert på helt eller delvis adressenavn.
Request:
delAvAdressenavn : string
første del av adressenavn, eventuelt fullt adressenavn
kommunenr : string
kommunenummer for kommunen vegen(e) ligger i
Response:
out : adresse:Adresse[]
en liste med adresser som matcher søkekriteriet
findAdresserForBygning
Beskrivelse:
Finner en liste med adresser, basert bygningsident.
Request:
byggIdent : bygning:ByggIdent
bygningIdent
kommuneNr : string
kommuneNummer
Response:
out : adresse:Adresse[]
en liste med objekter inneholdende Adresse'r
findAlleVeger
Beskrivelse:
Finner alle veger i kommune.
Request:
kommunenr : string
description
Response:
out : adresse:Veg[]
en liste med veger
findVegForIdent
Beskrivelse:
Finn veger basert på ident.
Request:
vegIdenter : adresse:VegIdent[]
logiske identer for veger
Response:
out : adresse:Veg[]
en liste med veger