BygningService ()
Beskrivelse:
Dette er en tjeneste for begrenset innsyn i bygninger via Web Services. Tjenestene her skal dekke behovet i Geolok standarden samt andre lignende behov.
Operasjoner
findBygningerForId
Beskrivelse:
Finn bygninger basert på unik id.
Request:
bygningIdListe : long[]
liste med unike id'er for bygninger
matrikkelContext : felles:MatrikkelContext
description
Response:
out : bygning:Bygg[]
en liste med bygninger
findBygningForIdent
Beskrivelse:
Finn bygninger basert på logisk identer.
Request:
byggIdenter :
identer for bygning som skal hentes.
matrikkelContext : felles:MatrikkelContext
description
Response:
out : bygning:Bygg[]
en liste med bygninger
findBygningstyper
Beskrivelse:
Henter alle bygningstyper.
Request:
matrikkelContext : felles:MatrikkelContext
description
Response:
out :
en liste med bygningstyper
findBygningerForAdresse
Beskrivelse:
Søker etter bygninger som har bruksenheter med knytning til en bestemt adresse.
Request:
adresseIdent : adresse:AdresseIdent
ident for adressen som er tilknyttet en bygning.
matrikkelContext : felles:MatrikkelContext
description
Response:
out : bygning:Bygg[]
bygninger som har bruksenheter med knytning til aktuelle adresse
findBygningerForMatrikkelenhet
Beskrivelse:
Finn alle bygninger med bruksenheter tilknyttet en bestemt matrikkelenhet
Request:
matrikkelnr : matrikkelenhet:MatrikkelenhetIdent
angir matrikkelenheten som man vil finne bygninger for
matrikkelContext : felles:MatrikkelContext
description
Response:
out : bygning:Bygg[]
en liste med bygninger
findKulturminnerForBygning
Beskrivelse:
Hent kulturminner for gitt bygning. En bygning kan være tilknyttet flere kulturminner via enkeltminneBygning.
Request:
bygningIdent : bygning:BygningIdent
for Bygning hvor det skal finnes kulturminner
matrikkelContext : felles:MatrikkelContext
description
Response:
out : kulturminne:Kulturminne[]
samling av kulturminner, kan være tom.
findSefrakMinnerForBygning
Beskrivelse:
Hent sefrakMinner for gitt bygning. En bygning kan være tilknyttet flere sefrakMinner via BygningerRubrikk.
Request:
byggIdent : bygning:ByggIdent
for Bygning hvor det skal finnes sefrakminner
matrikkelContext : felles:MatrikkelContext
description
Response:
out :
samling av sefrakminner, kan være tom.
findSefrakminne
Beskrivelse:
Finner sefrakminne ut fra ident.
Request:
sefrakIdent : sefrak:SefrakIdent
sefrakIdent til SefrakMinne som skal hentes
matrikkelContext : felles:MatrikkelContext
description
Response:
out : sefrak:SefrakMinne
sefrakminne funnet