EierforholdService ()
Beskrivelse:
Dette er en tjeneste for begrenset innsyn i matrikkelenheter via Web Services. Tjenestene her skal dekke behovet i Geolok standarden samt andre lignende behov.
Operasjoner
findEierforholdForPerson
Beskrivelse:
Finn personer/organisasjoner som er eier på matrikkelenheter innenfor en kommune. Både personer/organisasjoner som har tinglyste og ikke-tinglyste eierforhold til matrikkelenheter i kommunen blir returnert. Eksempelvis inkluderer dette hjemmelshaver, fester og framfester.
Request:
delAvNavn : string
delstreng i etternavn på en person eller navn på organisasjon
kommunenr : string
kan være null eller tom, søket vil da gjelde for hele landet.
Response:
out : eierforhold:Eierforhold[]
en liste med eiere
findEierforholdForNr
Beskrivelse:
Finn Eierforholdene til den angitte person (juridisk, fysisk eller annen) innenfor en kommune.
Request:
nr : string
fødselsnr eller organisasjonsnummer på en person eller organisasjon
kommunenr : string
kan være null eller tom, søket vil da gjelde for hele landet.
Response:
out : eierforhold:Eierforhold[]
en liste med eiere
findEierforholdForMatrikkelenhet
Beskrivelse:
Finn eierforhold for en matrikkelenhet, herunder eierforhold både for eiere av matrikkelenheten og for eiere av jordsameier/fellesarealer som er eid av denne matrikkelenheten. Med eiere forstås tinglyste og ikke-tinglyste person- og matrikkelenheteiere, samt kontaktinstanser (personer).

Eierforhold for følgende eiere returneres:

  • Den angitte matrikkelenhetens eiere.
  • Eiere for jordsameier/fellesarealer som den angitte matrikkelenheten eier.
  • Dersom den angitte matrikkelenheten eller dens fellesarealer er festegrunner, returneres eiere for matrikkelenhet(er) festa-på.
  • Dersom den angitte matrikkelenheten eller dens fellesarealer er seksjonert, returneres alle tilhørende seksjoner som eiere.
Request:
matrikkelnr : matrikkelenhet:MatrikkelenhetIdent
for matrikkelenheten som det skal finnes rettighetshavere for
Response:
out : eierforhold:Eierforhold[]
en liste med rettighetshavere
findEierforhold
Beskrivelse:
Finn eiere med gitte søkeparametre.
Request:
person : person:PersonsokModel
søkeparametre.
Response:
out : eierforhold:Eierforhold[]
en liste med rettighetshavere
findMatrikkelenheterForPerson
Beskrivelse:
Finn matrikkelenheter for personer (fysiske personer eller organisasjoner) som er eier eller fester på disse.
Request:
personer : person:Person[]
liste med personer som er eier eller fester
kommunenr : string
kan være null eller tom, søket vil da gjelde for hele landet.
Response:
out : matrikkelenhet:Matrikkelenhet[]
en liste med matrikkelenheter