KommunetilleggService ()
Beskrivelse:
Dette er en tjeneste for innsyn i kommunale tilleggsdata via Web Services.
Operasjoner
findMatrikkelenhetTilleggForIdent
Beskrivelse:
Finn adresser basert på ident.
Request:
matrikkelenhetIdent :
identer for matrikkelenhetTilleggene man vil finne.
Response:
out : kommunetillegg:MatrikkelenhetTillegg[]
en liste med matrikkelenhettillegg
findMatrikkelenhetTillegg
Beskrivelse:
Finner matrikkelenhettillegg basert på en søkemodell.
Request:
sokModel : matrikkelsok:MatrikkelenhetsokModel
Søkemodell for matrikkelenheter det skal hentes matrikkelenhettilleggsinformasjon fra.
Response:
out : kommunetillegg:MatrikkelenhetTillegg[]
En liste med MatrikkelenhetTillegg.
findBygningTilleggForIdent
Beskrivelse:
Finner bygningtillegg basert på ident
Request:
byggIdent :
Identer for bygningtillegg man vil finne.
Response:
out : kommunetillegg:BygningTillegg[]
En liste med BygningTillegg.
findBygningTillegg
Beskrivelse:
Finner bygningtillegg basert på en søkemodell.
Request:
sokModel : matrikkelsok:BygningsokModel
Søkemodell for bygninger det skal hentes bygningtilleggsinformasjon fra.
Response:
out : kommunetillegg:BygningTillegg[]
En liste med BygningTillegg.
findAdresseTilleggForIdent
Beskrivelse:
Finner adressetillegg basert på ident
Request:
adresseIdent :
identer for adressetillegg man vil finne
Response:
out : kommunetillegg:AdresseTillegg[]
En liste med AdresseTillegg.
findAdresseTillegg
Beskrivelse:
Finner adressetillegg basert på en søkemodell.
Request:
sokModel : matrikkelsok:AdressesokModel
Søkemodell for adresser det skal hentes adressetilleggsinformasjon fra.
Response:
out : kommunetillegg:AdresseTillegg[]
En liste med AdresseTillegg.
findVegTillegg
Beskrivelse:
Finner vegtillegg basert på en søkemodell
Request:
sokModel : matrikkelsok:AdressesokModel
Søkemodell for adresser det skal hentes vegtilleggsinformasjon fra.
Response:
out :
En liste med VegTillegg.
findVegTilleggForIdent
Beskrivelse:
Finner vegtillegg basert på ident
Request:
vegIdent : adresse:VegIdent[]
Identer for vegtillegg man vil finne.
Response:
out :
En liste med VegTillegg.