MatrikkelSokService ()
Beskrivelse:
Dette er en tjeneste for komplekse sok som krever begrenset innsyn via Web Services.
Operasjoner
findAdresser
Beskrivelse:
Finner adresser basert på et generelt søk.
Request:
adressesokModel : matrikkelsok:AdressesokModel
angir søkeparametre
Response:
out : adresse:Adresse[]
en liste med adresser
findBygninger
Beskrivelse:
Finn alle bygninger som matcher gitte søkeparametre
Request:
bygningsokModel : matrikkelsok:BygningsokModel
angir søkeparametre
Response:
out : bygning:Bygg[]
en liste med bygg
findMatrikkelenheter
Beskrivelse:
Henter matrikkelenheter for gitte søkeparametre.
Request:
matrkkelenhetsokModel : matrikkelsok:MatrikkelenhetsokModel
angir søkeparametre
Response:
out : matrikkelenhet:Matrikkelenhet[]
liste med matrikkelenheter. Lista kan være tom.
findMatrikkelenheterForSammensattSok
Beskrivelse:
Finner matrikkelenheter som passer med data i søkemodell. Kobling til matrikkelenhet gjøres via adresse og returnerer både matrikkelenheter som er direkte koblet til adressene, og matrikkelenheter som er koblet til bruksenheter for adressene. Det returneres maksimum 50 matrikkelenheter for hver søkemodell i dette kallet. For å begrense belastningen av kallene er det også en begrensing på 5 søkemodeller som søkeparametre.

Denne tjenesten ble i utgangspunktet utviklet for bruk ved autoutfylling i en klient og er optimalisert for dette. Denne funksjonaliteten er i hovedsak overtatt av metoden findElementerForTekstbasertSok.

Request:
matrikkelenhetSammensattSokModel : matrikkelsok:MatrikkelenhetSammensattSokModel[]
MatrikkelenhetSammensattSokModel[] for søk. For å begrense størrelsen på søkene er det en maksimumsgrense på 5 søkemodeller her.
Response:
out : matrikkelenhet:Matrikkelenhet[][]
todimensjonal liste av Matrikkelenhet-objekter
findElementerForTekstbasertSok
Beskrivelse:
Finner elementer fra index for tekstbaserte søk basert på søkestreng og andre parametre. Søket går ikke mot levende matrikkeldata men mot en indeks som genereres én gang i døgnet. Dette betyr at endringer gjort det siste døgnet ikke nødvendigvis vil returneres her.

Tjenesten er utviklet for bruk i klienter som ønsker autoutfylling ved søk. Dette betyr at det er lagt begrensinger på hvor mye data som vil returneres. Hvert kall til tjenesten vil gi tilbake maks ti resultatlinjer, men man kan i tillegg angi startPosisjon for å få ut så mange som 100 søkeresultater!

sokeStreng skal inneholde tekst man ønsker å søke på i feltene NAVN, TITTEL2, TITTEL3, TITTEL4 eller VEGADRESSE2. For innhold i disse se http://jira.statkart.no:8080/browse/MAT-8733. Søket vil også splitte sokeStreng på komma og prøve å finne innhold etter komma i feltet TILHOERIGHET. Dette feltet inneholder informasjon om plassering av elementet som kommunenavn, fylkesnavn osv.

Eksempler på sokeStreng:

  • Kartverksveien 21, Ringerike -- Gir tilbake alle elementer som matcher hele strengen, eller "Kartverksveien 21*" i en og TILHOERIGHET="Ringerike".
  • Kartverksveien -- Gir tilbake alle elementer som matcher hele strengen eller som begynner på strengen.
  • 0605-38 -- Gir tilbake alle elementer som matcher hele strengen eller som begynner på strengen. Dette vil matche NAVN-feltet for eiendom.
  • Ringerike-38/69 -- Gir tilbake alle elementer som matcher hele strengen eller som begynner på strengen. Dette vil matche TITTEL2-feltet for eiendom.

I tillegg til sokeStreng kan man angi parametre. Dette er begrensinger der man spesifiserer hvilke felt filtreringen skal gå på. Felter som kan brukes er beskrevet i MAT-8733 som er gitt over. Disse skal brukes sammen med sokeStreng og skal ikke angis alene.

Eksempler på parametre:

  • KILDE:Eiendom KOMMUNENR:0605 -- Gir tilbake alle eiendommer i kommune med nr 0605.
  • FYLKESNAVN:Buskerud TILHOERIGHET:Hønefoss -- Gir tilbake alle elementer som ligger i Buskerud og har TILHOERIGHET Hønefoss.
Dersom man i tillegg til dette kun er interessert i å få ut noen av feltene i retur fra tjenesten kan man angi hvilke felter dette skal være i parameteren returFelter. Dersom ingenting angis her får man alle felter tilbake.

Parameteren startPosisjon angis dersom man er interessert i å få tilbake andre resultater enn de ti første. Denne støtter verdier opp til 100. Dersom man angir et høyere tall enn 100 vil man få det samme resultatet som om man hadde angitt 100.

Request:
sokeStreng : string
Del av tittelfelt
parametre : string
Andre felt for filtrering
returFelter : string[]
Felt i index som skal returneres. Tom tabell gir alle felt.
startPosisjon : int
Startposisjon for paginering
Response:
out : string[]
liste av elementer som matcher sokeStreng