MatrikkelenhetService ()
Beskrivelse:
Dette er en tjeneste for begrenset innsyn i matrikkelenheter via Web Services. Tjenestene her skal dekke behovet i Geolok standarden samt andre lignende behov.
Operasjoner
findMatrikkelenheterForId
Beskrivelse:
Finn matrikkelenheter basert på unik id.
Request:
matrikkelenhetIdListe : long[]
liste med unike id'er for matrikkelenheter
Response:
out : matrikkelenhet:Matrikkelenhet[]
en liste med matrikkelenheter
findMatrikkelenheterForTeigId
Beskrivelse:
Finn matrikkelenheter basert på teigens id.
Request:
teigId : long
unike id for teigen
Response:
out : matrikkelenhet:Matrikkelenhet[]
en liste med matrikkelenheter
findMatrikkelenheterForAnleggsprojeksjonsFlate
Beskrivelse:
Henter alle matrikkelenheter som eier AnleggsprojeksjonsFlaten identifisert med flateId.
Request:
flateId : long
AnleggsprojeksjonsFlate som er gjenstand for søket
Response:
out : matrikkelenhet:Matrikkelenhet[]
liste med Matrikkelenheter denne flaten er knyttet til
findMatrikkelenhetForIdent
Beskrivelse:
Finn matrikkelenheter basert logisk identer.
Request:
matrikkelenhetIdents :
identer for matrikkelenheten(e) som skal hentes
Response:
out : matrikkelenhet:Matrikkelenhet[]
en liste med matrikkelenheter
findMatrikkelenheterForAdresse
Beskrivelse:
Finn matrikkelenheter for en eller flere adresser. Søk basert på flere adresser angis ved delvis angitte søkekriterier. Uansett adressetype må adressetype og kommunenr angis i adresseIdent. For vegadresser må i tillegg minimum adressekode angis. For Matrikkeladresser må minimum gårdsnr angis.
Request:
adresseIdent : adresse:AdresseIdent
søkekriterie for søk på en eller flere matrikkelenheter
Response:
out : matrikkelenhet:Matrikkelenhet[]
en liste med matrikkelenheter
findMatrikkelenheterForVeg
Beskrivelse:
Finn alle matrikkelenheter som har referanse til adresser innenfor en bestemt veg.
Request:
adressenavn : string
navn på veg som adressene skal ligge i
kommunenr : string
kommunenr for kommunen som vegen skal ligge i
Response:
out : matrikkelenhet:Matrikkelenhet[]
liste med matrikkelenheter som har adresser i vegen
findNaboer
Beskrivelse:
Finner naboer til en eiendom. Naboer er andre eiendommer som enten deler eiendomsgrenser eller har eiendomsgrenser med angitt avstand til eiendomsgrensene til eiendommen.
Request:
matrikkelnr : matrikkelenhet:MatrikkelenhetIdent
matrikkelnr for den eiendommen det skal finnes naboer til
maxAvstand : int
max avstand i meter mellom teig til angitt matrikkelenhet og teigen til en nabo
medFestaPa : boolean
true dersom matrikkelenheter for festegrunner skal være med
medFester : boolean
true dersom festegrunner for matrikkelenheter skal være med
medSeksjoner : boolean
true dersom alle seksjoner for seksjonerte matrikkelenheter skal være med
Response:
out : matrikkelenhet:Matrikkelenhet[]
en liste med matrikkelenheter som er naboer til angitt matrikkelenhet
findMatrikkelenheterForBygning
Beskrivelse:
Finner matrikkelenhetene til en bygning.
Request:
byggIdent : bygning:ByggIdent
ident for bygg det skal finnes matrikkelenheter for
Response:
out : matrikkelenhet:Matrikkelenhet[]
en liste med matrikkelenheter som er knyttet til angitt bygg
findForretningerForMatrikkelenhet
Beskrivelse:
Hent forretninger for gitt matrikkelenhet. Kun involverte ArealIForretning returneres, ikke berørte.
Request:
matrikkelenhetIdent : matrikkelenhet:MatrikkelenhetIdent
ident for matrikkelenheten det skal finnes forretninger for
Response:
out : matrikkelenhet:Forretning[]
liste med forretninger. Lista kan være tom.
findSamlaFastEiendomForMatrikkelenhet
Beskrivelse:
Hent samla fast eiendom for gitt matrikkelenhet. En matrikkelenhet kan være med i flere samla fast eiendom.
Request:
matrikkelenhetIdent : matrikkelenhet:MatrikkelenhetIdent
ident for Matrikkelenhet det skal finnes samla fast eiendom for
Response:
out :
liste med samla fast eiendom. Lista kan være tom.
findKlagerForMatrikkelenhet
Beskrivelse:
Hent klager for gitt matrikkelenhet. En matrikkelenhet kan være med i flere klager.
Request:
matrikkelenhetIdent : matrikkelenhet:MatrikkelenhetIdent
ident for Matrikkelenhet det skal finnes klager for
Response:
out :
liste med klager. Lista kan være tom.
findGrunnervervForMatrikkelenhet
Beskrivelse:
Hent grunnerverv for gitt matrikkelenhet. En matrikkelenhet kan være med i flere grunnerverv.
Request:
matrikkelenhetIdent : matrikkelenhet:MatrikkelenhetIdent
ident for Matrikkelenhet det skal finnes grunnerverv for
Response:
out :
liste med grunnerverv. Lista kan være tom.
findJordskifteKrevdForMatrikkelenhet
Beskrivelse:
Hent jordskifter krevd for gitt matrikkelenhet. En matrikkelenhet kan være med i flere jordskifter krevd.
Request:
matrikkelenhetIdent : matrikkelenhet:MatrikkelenhetIdent
ident for Matrikkelenhet det skal finnes jordskifter krevd for
Response:
out :
liste med jordskifteKrevd. Lista kan være tom.
findGrunnforurensingerForMatrikkelenhet
Beskrivelse:
Hent grunnforurensing for gitt matrikkelenhet. En matrikkelenhet kan være med i flere grunnforurensinger.
Request:
matrikkelenhetIdent : matrikkelenhet:MatrikkelenhetIdent
ident for Matrikkelenhet det skal finnes grunnforurensing
Response:
out : grunnforurensing:Grunnforurensing[]
samling av grunnforurensing, kan være tom.
findKulturminnerForMatrikkelenhet
Beskrivelse:
Hent kulturminner for gitt matrikkelenhet. En matrikkelenhet kan være tilknyttet flere kulturminner.
Request:
matrikkelenhetIdent : matrikkelenhet:MatrikkelenhetIdent
ident for Matrikkelenhet hvor det skal finnes kulturminner
Response:
out : kulturminne:Kulturminne[]
samling av kulturminner, kan være tom.
findSeksjonerForMatrikkelenhet
Beskrivelse:
Hent aktive sekjoner seksjoner under gitt matrikkelenhet. En matrikkelenhet kan være seksjonert i 2 eller flere aktive seksjoner.
Request:
matrikkelenhetIdent : matrikkelenhet:MatrikkelenhetIdent
ident for Matrikkelenhet det skal finnes seksjoner for
Response:
out : matrikkelenhet:Matrikkelenhet[]
liste med seksjoner. Lista kan være tom.
findFestegrunnerForMatrikkelenhet
Beskrivelse:
Hent aktive sekjoner festegrunner under gitt matrikkelenhet. En matrikkelenhet kan ha flere aktive festegrunner.
Request:
matrikkelenhetIdent : matrikkelenhet:MatrikkelenhetIdent
ident for Matrikkelenhet det skal finnes festegrunner for
Response:
out : matrikkelenhet:Matrikkelenhet[]
liste med festegrunner. Lista kan være tom.