http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/adresse
complexType Adresse

Super Types
{http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/felles}MatrikkelObject (restriction)
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/adresse}Adresse (extension)

Properties
This component is not nillable.

Model
<...>
versjon (adressetilleggsnavn?, kortnavn?, tilleggsnavnKildeKode, postnr?, poststed?, representasjonspunkt, matrikkelenhetIdent?, bruksenhetIdent*, krets* )
</...>


Nested Element Summary
xs:stringadressetilleggsnavn
          Nedarvet bruksnavn eller navn på en institusjon eller bygning, brukt som del av den offisielle adressen. 
bygningns:BruksenhetIdentbruksenhetIdent
          Identer til bruksenheter som befinner seg på denne adressen. 
xs:stringkortnavn
          En forkortelse av matrikkeladressenavnet dersom dette er på over 25 tegn. 
adressens:Kretskrets
          Et sett med KretsId som er adressens kretshenvisninger. 
matrikkelenhetns:MatrikkelenhetIdentmatrikkelenhetIdent
          Identen til matrikkelenheten adressen ligger på. 
xs:stringpostnr
          Postnummeret til postnummerområdet adressen ligger innenfor. 
xs:stringpoststed
          Poststedsnavnet til postnummerområdet adressen ligger innenfor. 
fellesns:Representasjonspunktrepresentasjonspunkt
          Representasjonspunkt for adressen. 
adressens:AdressetilleggsnavnKildeKodetilleggsnavnKildeKode
          Opprinnelsen til adressetilleggsnavnet. 
xs:longversjon
          Kontrollfelt som muliggjør oppdatering av objekter med passiv låsing. 
Sub Types
{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/adresse}Adresse (extension)
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/adresse}Matrikkeladresse (extension)
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/adresse}Vegadresse (extension)

Local Usage
FindAdresserForBygningResponse, FindAdresserForBygningResponse, FindAdresserForBygningResponse, FindAdresserForIdentResponse, FindAdresserForIdentResponse, FindAdresserForIdentResponse, FindAdresserForIdResponse, FindAdresserForIdResponse, FindAdresserForIdResponse, FindAdresserForMatrikkelenhetResponse, FindAdresserForMatrikkelenhetResponse, FindAdresserForMatrikkelenhetResponse, FindAdresserForVegResponse, FindAdresserForVegResponse, FindAdresserForVegResponse, Matrikkeladresse, Matrikkeladresse, Matrikkeladresse, Vegadresse, Vegadresse, Vegadresse

Source
<xs:complexType abstract="true" name="Adresse">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="fellesns:MatrikkelObject">
<xs:sequence>
<xs:element minOccurs="0" name="adressetilleggsnavn" type="xs:string">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="kortnavn" type="xs:string">
</xs:element>
<xs:element name="tilleggsnavnKildeKode" type="adressens:AdressetilleggsnavnKildeKode">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="postnr" type="xs:string">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="poststed" type="xs:string">
</xs:element>
<xs:element name="representasjonspunkt" nillable="true" type="fellesns:Representasjonspunkt">
</xs:element>
<xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="matrikkelenhetIdent" type="matrikkelenhetns:MatrikkelenhetIdent">
</xs:element>
<xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="bruksenhetIdent" type="bygningns:BruksenhetIdent">
</xs:element>
<xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="krets" type="adressens:Krets">
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>


Submit a bug or a feature.
Created by xsddoc, a sub project of xframe, hosted at http://xframe.sourceforge.net.