http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/adresse
complexType KretsIdent

Super Types
{http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/felles}Ident (restriction)
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/adresse}KretsIdent (extension)

Properties
This component is not nillable.

Model
<...>
unikId? (kretsnr, kommunenr?, kretstype )
</...>


Nested Element Summary
xs:stringkommunenr
          Kommuner denne kretsen angår. 
xs:stringkretsnr
          Entydig identifisering av krets. 
adressens:Kretstypekretstype
          Hva slags type krets det er. 
xs:longunikId
          Id-verdien for det objektet identen er ident for. 
Local Usage
Krets, Krets, Krets

Source
<xs:complexType name="KretsIdent">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="fellesns:Ident">
<xs:sequence>
<xs:element name="kretsnr" type="xs:string">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="kommunenr" type="xs:string">
</xs:element>
<xs:element name="kretstype" type="adressens:Kretstype">
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>


Submit a bug or a feature.
Created by xsddoc, a sub project of xframe, hosted at http://xframe.sourceforge.net.