http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/adresse
complexType Matrikkeladresse

Super Types
{http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/felles}MatrikkelObject (restriction)
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/adresse}Adresse (extension)
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/adresse}Matrikkeladresse (extension)

Documentation
Adresse i form av et gårds- og bruksnummer og eventuelt et festenummer, eventuelt også et undernummer (Matrikkelforskriften § 2j) Matrikkeladresse er adresseidentifikasjon i et område der det ikke er tildelt vegadresse. Matrikkeladresse identifiseres ved matrikkelnummeret til adressens matrikkelenhet (unntatt seksjonsnr). Der hvor det skal være flere adresser på en matrikkelenhet, nummereres disse med undernr.
Properties
This component is not nillable.

Model
<...>
versjon (adressetilleggsnavn?, kortnavn?, tilleggsnavnKildeKode, postnr?, poststed?, representasjonspunkt, matrikkelenhetIdent?, bruksenhetIdent*, krets* ) matrikkeladresseIdent
</...>


Nested Element Summary
xs:stringadressetilleggsnavn
          Nedarvet bruksnavn eller navn på en institusjon eller bygning, brukt som del av den offisielle adressen. 
bygningns:BruksenhetIdentbruksenhetIdent
          Identer til bruksenheter som befinner seg på denne adressen. 
xs:stringkortnavn
          En forkortelse av matrikkeladressenavnet dersom dette er på over 25 tegn. 
adressens:Kretskrets
          Et sett med KretsId som er adressens kretshenvisninger. 
adressens:MatrikkeladresseIdentmatrikkeladresseIdent
          Ident som unikt identifiserer matrikkeladressen. 
matrikkelenhetns:MatrikkelenhetIdentmatrikkelenhetIdent
          Identen til matrikkelenheten adressen ligger på. 
xs:stringpostnr
          Postnummeret til postnummerområdet adressen ligger innenfor. 
xs:stringpoststed
          Poststedsnavnet til postnummerområdet adressen ligger innenfor. 
fellesns:Representasjonspunktrepresentasjonspunkt
          Representasjonspunkt for adressen. 
adressens:AdressetilleggsnavnKildeKodetilleggsnavnKildeKode
          Opprinnelsen til adressetilleggsnavnet. 
xs:longversjon
          Kontrollfelt som muliggjør oppdatering av objekter med passiv låsing. 
Source
<xs:complexType name="Matrikkeladresse">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="adressens:Adresse">
<xs:sequence>
<xs:element name="matrikkeladresseIdent" type="adressens:MatrikkeladresseIdent">
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>


Submit a bug or a feature.
Created by xsddoc, a sub project of xframe, hosted at http://xframe.sourceforge.net.