http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/adresse
complexType Vegadresse

Super Types
{http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/felles}MatrikkelObject (restriction)
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/adresse}Adresse (extension)
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/adresse}Vegadresse (extension)

Documentation
Adresse i form av et adressenavn og et adressenummer (matrikkelforskriften § 2i). Vegadresser er enkeltadresser innen veg i en kommune. Vegadresse identifiseres ved adressekode, husnr og bokstav innen kommune. Vegadresse er tidligere også kalt offentlig adresse.
Properties
This component is not nillable.

Model
<...>
versjon (adressetilleggsnavn?, kortnavn?, tilleggsnavnKildeKode, postnr?, poststed?, representasjonspunkt, matrikkelenhetIdent?, bruksenhetIdent*, krets* ) (vegadresseIdent, adressenavn?, kortAdressenavn? )
</...>


Nested Element Summary
xs:stringadressenavn
          Navn på gate, veg, sti, plass eller område som ført i matrikkelen. 
xs:stringadressetilleggsnavn
          Nedarvet bruksnavn eller navn på en institusjon eller bygning, brukt som del av den offisielle adressen. 
bygningns:BruksenhetIdentbruksenhetIdent
          Identer til bruksenheter som befinner seg på denne adressen. 
xs:stringkortAdressenavn
          En forkortelse av adressenavnet dersom dette er på mer enn 22 tegn. 
xs:stringkortnavn
          En forkortelse av matrikkeladressenavnet dersom dette er på over 25 tegn. 
adressens:Kretskrets
          Et sett med KretsId som er adressens kretshenvisninger. 
matrikkelenhetns:MatrikkelenhetIdentmatrikkelenhetIdent
          Identen til matrikkelenheten adressen ligger på. 
xs:stringpostnr
          Postnummeret til postnummerområdet adressen ligger innenfor. 
xs:stringpoststed
          Poststedsnavnet til postnummerområdet adressen ligger innenfor. 
fellesns:Representasjonspunktrepresentasjonspunkt
          Representasjonspunkt for adressen. 
adressens:AdressetilleggsnavnKildeKodetilleggsnavnKildeKode
          Opprinnelsen til adressetilleggsnavnet. 
adressens:VegadresseIdentvegadresseIdent
          Ident som unikt identifiserer vegadressen. 
xs:longversjon
          Kontrollfelt som muliggjør oppdatering av objekter med passiv låsing. 
Source
<xs:complexType name="Vegadresse">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="adressens:Adresse">
<xs:sequence>
<xs:element name="vegadresseIdent" type="adressens:VegadresseIdent">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="adressenavn" type="xs:string">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="kortAdressenavn" type="xs:string">
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>


Submit a bug or a feature.
Created by xsddoc, a sub project of xframe, hosted at http://xframe.sourceforge.net.