http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/adresse
complexType VegadresseIdent

Super Types
{http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/felles}Ident (restriction)
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/adresse}AdresseIdent (extension)
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/adresse}VegadresseIdent (extension)

Properties
This component is not nillable.

Model
<...>
unikId? kommunenr (nr, bokstav?, vegIdent )
</...>


Nested Element Summary
xs:stringbokstav
          Del av adressenummer (jfr Matrikkelforskrift § 2f). 
xs:stringkommunenr
          Kommunenummer til kommunen adressen ligger i. 
xs:intnr
           Et nummer som sammen med en eventuell bokstav (husnummer) entydig identifiserer eiendommer, anlegg, bygninger eller innganger til bygninger innenfor en adresserbar gate, veg, sti, plass eller område (Forskrift § 2f).  
xs:longunikId
          Id-verdien for det objektet identen er ident for. 
adressens:VegIdentvegIdent
          Identen til den vegen adressen ligger i. 
Local Usage
Vegadresse, Vegadresse, Vegadresse

Source
<xs:complexType name="VegadresseIdent">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="adressens:AdresseIdent">
<xs:sequence>
<xs:element name="nr" type="xs:int">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="bokstav" type="xs:string">
</xs:element>
<xs:element name="vegIdent" type="adressens:VegIdent">
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>


Submit a bug or a feature.
Created by xsddoc, a sub project of xframe, hosted at http://xframe.sourceforge.net.