http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/bygning
complexType BruksenhetIdent

Super Types
{http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/felles}Ident (restriction)
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/bygning}BruksenhetIdent (extension)

Documentation
Ident for bruksenhet.
Properties
This component is not nillable.

Model
<...>
unikId? (etasjenr?, lopenr?, etasjeplanKode?, adresseIdent?, matrikkelenhetIdent?, byggIdent? )
</...>


Nested Element Summary
adressens:AdresseIdentadresseIdent
           Ident for adressen til bruksenheten.  
bygningns:ByggIdentbyggIdent
           Ident for bygget til bruksenheten.  
xs:intetasjenr
           Etasjenr innenfor etasjeplanet bruksenheten ligger på.  
bygningns:EtasjeplanKodeetasjeplanKode
          Etasjeplanet bruksenheten ligger på. 
xs:intlopenr
           Løpenr innenfor etasjen bruksenheten ligger på.  
matrikkelenhetns:MatrikkelenhetIdentmatrikkelenhetIdent
           Ident for matrikkelenheten til bruksenheten.  
xs:longunikId
          Id-verdien for det objektet identen er ident for. 
Local Usage
Adresse, Bruksenhet, Bruksenhet, Bruksenhet, Matrikkelenhet

Source
<xs:complexType name="BruksenhetIdent">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="fellesns:Ident">
<xs:sequence>
<xs:element minOccurs="0" name="etasjenr" type="xs:int">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="lopenr" type="xs:int">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="etasjeplanKode" type="bygningns:EtasjeplanKode">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="adresseIdent" type="adressens:AdresseIdent">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="matrikkelenhetIdent" type="matrikkelenhetns:MatrikkelenhetIdent">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="byggIdent" type="bygningns:ByggIdent">
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>


Submit a bug or a feature.
Created by xsddoc, a sub project of xframe, hosted at http://xframe.sourceforge.net.