http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/bygning
complexType Bygning

Super Types
{http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/felles}MatrikkelObject (restriction)
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/bygning}Bygg (extension)
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/bygning}Bygning (extension)

Documentation
Bygning er matrikkelens representasjon av en planlagt, under oppføring, fullført eller en av en eller annen grunn utgått bygning. Alle bygninger oppført etter 1983 er registrert. I enkelte kommuner har man registrert samtlige bygninger. En bygning er identifisert av sitt bygningsnummer, som er unikt på tvers av kommuner. Enhver bygning har en bygningstatusKode status som angir tilstand ved siste registrering. Det lagres også en eksplisitt historikk over endringer av denne verdien som historikker. En bygning har en eller flere {@link Bruksenhet bruksenheter}, som beskriver logiske enheter av bygnigen (Leiligheter, lokaler etc). Hver av disse kan ha en egen adresse og matrikkelenhetsreferanse, som danner bygningens knytninger mot adresser/matrikkelenheter. For bygninger registreres enkelte endringer slik at det er mulig å se hva de enkelte endringer medførte for bygningen. Dette er aktuelt for ombygginger og tilbygging som medfører byggesaksbehandlinger. Dette blir gjort ved at det lages en Bygningsendring når endringen påbegynnes, og ved dennes ferdigstilling vil bygningen endres med dennes verdier.
Properties
This component is not nillable.

Model
<...>
versjon (kommunenr, tattibrukDato?, igangsattDato?, godkjentDato?, antallEtasjer, antallBoliger, bruksarealTilBolig, bruksarealTilAnnet, bruksarealTotalt, bruttoarealTilBolig?, bruttoarealTilAnnet?, bruttoarealTotalt?, bebygdAreal, utenBebygdAreal?, harHeis, bruksenhet*, etasje*, representasjonspunkt?, bygningStatus, vannforsyningsKode?, avlopsKode?, oppvarmingsKode*, energikildeKode*, naringsgruppeKode?, opprinnelsesKode?, Kontaktperson*, bygningstatusHistorikk+, harSefrakminne, harKulturminne ) (bygningIdent, ufullstendigAreal, bygningstype )
</...>


Nested Element Summary
xs:intantallBoliger
           Sum antall boenheter på bygning (bruksenheter av type bolig).  
xs:intantallEtasjer
           Antall etasjer i bygget.  
bygningns:AvlopsKodeavlopsKode
           Hvilken avløpsordning bygget benytter seg av.  
xs:doublebebygdAreal
          Grunnflaten av bygget. 
xs:doublebruksarealTilAnnet
           Sum bruksareal til annet enn bolig på bygning.  
xs:doublebruksarealTilBolig
           Sum bruksareal til bolig på bygning.  
xs:doublebruksarealTotalt
           Sum totalt bruksareal på bygning.  
bygningns:Bruksenhetbruksenhet
           Bygningens bruksenheter, implisitt knytning til adresser og matrikkelenheter.  
xs:doublebruttoarealTilAnnet
          Sum bruttoareal for annet enn bolig på bygning. 
xs:doublebruttoarealTilBolig
          Sum bruttoareal for bolig på bygning. 
xs:doublebruttoarealTotalt
          Sum bruttoareal totalt på bygning. 
bygningns:BygningIdentbygningIdent
           Unik identifikator for Bygning.  
bygningns:BygningstatusKodebygningStatus
           Viser bygningens nåværende status.  
bygningns:BygningstatusHistorikkbygningstatusHistorikk
          Hvilken status (lovlige statuser for bygningstiltak) bygningen har eller har gjennomgått. 
bygningns:BygningstypeKodebygningstype
           Bygningstypen sier hva bygningen er brukt til.  
bygningns:EnergikildeKodeenergikildeKode
           Hvilke energikilder bygget baserer seg på.  
bygningns:Etasjeetasje
           Etasjeinformasjon for bygningen.  
xs:dategodkjentDato
           Dato for godkjent bygg.  
xs:booleanharHeis
           Flagg for å indikere om det er en heis i bygningen.  
xs:booleanharKulturminne
           Flagg som angir om bygget har registrert kulturminner fra Askeladden eller ikke.  
xs:booleanharSefrakminne
           Flagg som angir om bygget er registrert i SEFRAK-registeret.  
xs:dateigangsattDato
           Dato for igangsetting av bygging.  
xs:intkommunenr
           Kommunene som bygget ligger i.  
bygningns:KontaktpersonKontaktperson
           Bygningens kontaktpersoner og tidligere kontaktpersoner.  
bygningns:NaringsgruppeKodenaringsgruppeKode
           Hvilken næringsgruppe som opptar størst andel av samlet areal i bygget.  
bygningns:OpprinnelsesKodeopprinnelsesKode
           Angir hvordan bygget opprinnelig ble registrert.  
bygningns:OppvarmingsKodeoppvarmingsKode
           Kode for hvilket fyringssystem som utgjør hovedoppvarmingen.  
fellesns:Representasjonspunktrepresentasjonspunkt
           Representasjonspunkt for bygget.  
xs:datetattibrukDato
           Dato bygget er tatt i bruk.  
xs:booleanufullstendigAreal
          Om arealopplysninger på bygget/bruksenheter/etasjer er fullstendig, dvs om bygget inneholder mer enn dets tilbygg. 
xs:booleanutenBebygdAreal
          Flagg som angir at bygget faktisk ikke har bebygd areal. 
bygningns:VannforsyningsKodevannforsyningsKode
           Kode for type vannforsyning.  
xs:longversjon
          Kontrollfelt som muliggjør oppdatering av objekter med passiv låsing. 
Source
<xs:complexType name="Bygning">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="bygningns:Bygg">
<xs:sequence>
<xs:element name="bygningIdent" type="bygningns:BygningIdent">
</xs:element>
<xs:element name="ufullstendigAreal" type="xs:boolean">
</xs:element>
<xs:element name="bygningstype" type="bygningns:BygningstypeKode">
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>


Submit a bug or a feature.
Created by xsddoc, a sub project of xframe, hosted at http://xframe.sourceforge.net.