http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/bygning
complexType Bygningsendring

Super Types
{http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/felles}MatrikkelObject (restriction)
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/bygning}Bygg (extension)
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/bygning}Bygningsendring (extension)

Documentation
Bygningsendring beskriver endringer i form av tilbygg, påbygg, underbygg eller ombygginger. Bygningsendringer føres inn fortløpende med endringsløpenummer, og type bygningsendring går fram av matrikkelen i de enkelte tilfeller. Bygningsendring har en BygningsendringsKode som forteller typen endring dette er; ombygging, tilbygg, påbygg eller underbygg. En bygningsendring har data som tilsvarer endringen for bygningen den tilhører. Når en bygningsendring ferdigstilles, vil bygningens data endres med verdiene fra dette objektet: - evt nye oppvarmingskoder og energikildekoder legges til - bebygd areal summeres - etasjer og bruksenheter får summert data dersom det finnes objekter på bygningen fra før med samme logiske ident, hvis ikke legges de til En bygningsendring er en entitet eid av et bygning. Den er identifisert av et løpenummer, som er unikt innenfor hver bygning.
Properties
This component is not nillable.

Model
<...>
versjon (kommunenr, tattibrukDato?, igangsattDato?, godkjentDato?, antallEtasjer, antallBoliger, bruksarealTilBolig, bruksarealTilAnnet, bruksarealTotalt, bruttoarealTilBolig?, bruttoarealTilAnnet?, bruttoarealTotalt?, bebygdAreal, utenBebygdAreal?, harHeis, bruksenhet*, etasje*, representasjonspunkt?, bygningStatus, vannforsyningsKode?, avlopsKode?, oppvarmingsKode*, energikildeKode*, naringsgruppeKode?, opprinnelsesKode?, Kontaktperson*, bygningstatusHistorikk+, harSefrakminne, harKulturminne ) (bygningsendringIdent, bygningsendringsKode )
</...>


Nested Element Summary
xs:intantallBoliger
           Sum antall boenheter på bygning (bruksenheter av type bolig).  
xs:intantallEtasjer
           Antall etasjer i bygget.  
bygningns:AvlopsKodeavlopsKode
           Hvilken avløpsordning bygget benytter seg av.  
xs:doublebebygdAreal
          Grunnflaten av bygget. 
xs:doublebruksarealTilAnnet
           Sum bruksareal til annet enn bolig på bygning.  
xs:doublebruksarealTilBolig
           Sum bruksareal til bolig på bygning.  
xs:doublebruksarealTotalt
           Sum totalt bruksareal på bygning.  
bygningns:Bruksenhetbruksenhet
           Bygningens bruksenheter, implisitt knytning til adresser og matrikkelenheter.  
xs:doublebruttoarealTilAnnet
          Sum bruttoareal for annet enn bolig på bygning. 
xs:doublebruttoarealTilBolig
          Sum bruttoareal for bolig på bygning. 
xs:doublebruttoarealTotalt
          Sum bruttoareal totalt på bygning. 
bygningns:BygningsendringIdentbygningsendringIdent
           Unik ident for bygningsendringen.  
bygningns:BygningsendringsKodebygningsendringsKode
          Bygningsendringens tilbyggskode. 
bygningns:BygningstatusKodebygningStatus
           Viser bygningens nåværende status.  
bygningns:BygningstatusHistorikkbygningstatusHistorikk
          Hvilken status (lovlige statuser for bygningstiltak) bygningen har eller har gjennomgått. 
bygningns:EnergikildeKodeenergikildeKode
           Hvilke energikilder bygget baserer seg på.  
bygningns:Etasjeetasje
           Etasjeinformasjon for bygningen.  
xs:dategodkjentDato
           Dato for godkjent bygg.  
xs:booleanharHeis
           Flagg for å indikere om det er en heis i bygningen.  
xs:booleanharKulturminne
           Flagg som angir om bygget har registrert kulturminner fra Askeladden eller ikke.  
xs:booleanharSefrakminne
           Flagg som angir om bygget er registrert i SEFRAK-registeret.  
xs:dateigangsattDato
           Dato for igangsetting av bygging.  
xs:intkommunenr
           Kommunene som bygget ligger i.  
bygningns:KontaktpersonKontaktperson
           Bygningens kontaktpersoner og tidligere kontaktpersoner.  
bygningns:NaringsgruppeKodenaringsgruppeKode
           Hvilken næringsgruppe som opptar størst andel av samlet areal i bygget.  
bygningns:OpprinnelsesKodeopprinnelsesKode
           Angir hvordan bygget opprinnelig ble registrert.  
bygningns:OppvarmingsKodeoppvarmingsKode
           Kode for hvilket fyringssystem som utgjør hovedoppvarmingen.  
fellesns:Representasjonspunktrepresentasjonspunkt
           Representasjonspunkt for bygget.  
xs:datetattibrukDato
           Dato bygget er tatt i bruk.  
xs:booleanutenBebygdAreal
          Flagg som angir at bygget faktisk ikke har bebygd areal. 
bygningns:VannforsyningsKodevannforsyningsKode
           Kode for type vannforsyning.  
xs:longversjon
          Kontrollfelt som muliggjør oppdatering av objekter med passiv låsing. 
Source
<xs:complexType name="Bygningsendring">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="bygningns:Bygg">
<xs:sequence>
<xs:element name="bygningsendringIdent" type="bygningns:BygningsendringIdent">
</xs:element>
<xs:element name="bygningsendringsKode" type="bygningns:BygningsendringsKode">
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>


Submit a bug or a feature.
Created by xsddoc, a sub project of xframe, hosted at http://xframe.sourceforge.net.