http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/bygning
complexType Etasje

Super Types
{http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/bygning}Etasje (restriction)

Documentation
Etasje i bygning. For å kunne angi areal pr. etasje, siden bruksenheter kan gå over flere etasjer.. Logisk identifikasjon er etasjeplan og etasjeplannr innen bygget. En etasje må være knyttet til en bygning/bygningsendring. Etasjeplankode må være ulik ikke oppgitt og etasjenr må være større enn 0. For bygningsendringer kan arealene være negative, for bygninger må de være større enn eller lik 0. Antall boenheter beregnes ut fra bruksenheter av type bolig på bygget.
Properties
This component is not nillable.

Model
<...>
(etasjeplanKode, etasjenr, antallBoenheter, bruksarealTilBolig, bruksarealTilAnnet, bruksarealTotalt, alternativtAreal, alternativtAreal2, bruttoarealTilBolig?, bruttoarealTilAnnet?, bruttoarealTotalt? )
</...>


Nested Element Summary
xs:doublealternativtAreal
          Alternativt areal i etasjen. 
xs:doublealternativtAreal2
           Feltet er til fri disposisjon for kommunene.  
xs:intantallBoenheter
          Antall boenheter i etasjen. 
xs:doublebruksarealTilAnnet
          Bruksareal til annet enn bolig i henhold til NS 3940 med diverse unntak. 
xs:doublebruksarealTilBolig
          Totalt areal i etasjen brukt til bolig. 
xs:doublebruksarealTotalt
           Totalt bruksareal er sum av bruksareal til bolig og bruksareal til annet.  
xs:doublebruttoarealTilAnnet
          Bruttoareal for annet enn bolig. 
xs:doublebruttoarealTilBolig
          Bruttoareal for etasje. 
xs:doublebruttoarealTotalt
          Bruttoareal totalt. 
xs:intetasjenr
          Fortløpende nummerering av etasjer som har samme type. 
bygningns:EtasjeplanKodeetasjeplanKode
          Hvilket plan etasje ligger i, f.eks. 
Local Usage
Bygg, Bygg, Bygg

Source
<xs:complexType name="Etasje">
<xs:sequence>
<xs:element name="etasjeplanKode" type="bygningns:EtasjeplanKode">
</xs:element>
<xs:element name="etasjenr" type="xs:int">
</xs:element>
<xs:element name="antallBoenheter" type="xs:int">
</xs:element>
<xs:element name="bruksarealTilBolig" type="xs:double">
</xs:element>
<xs:element name="bruksarealTilAnnet" type="xs:double">
</xs:element>
<xs:element name="bruksarealTotalt" type="xs:double">
</xs:element>
<xs:element name="alternativtAreal" type="xs:double">
</xs:element>
<xs:element name="alternativtAreal2" type="xs:double">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="bruttoarealTilBolig" type="xs:double">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="bruttoarealTilAnnet" type="xs:double">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="bruttoarealTotalt" type="xs:double">
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>


Submit a bug or a feature.
Created by xsddoc, a sub project of xframe, hosted at http://xframe.sourceforge.net.