http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/eierforhold
complexType Kontaktinstans

Super Types
{http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/eierforhold}Eierforhold (restriction)
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/eierforhold}Kontaktinstans (extension)

Documentation
Kontaktforhold mellom matrikkelenheter og personer.
Properties
This component is not nillable.

Model
<...>
(matrikkelenhetIdent, eierforholdKode? ) (datoFra?, datoTil?, eiesAv )
</...>


Nested Element Summary
xs:datedatoFra
          Eventuell dato for når kontaktforholdet ble inngått. 
xs:datedatoTil
          Eventuell dato for når kontaktforholdet ble avsluttet. 
eierforholdns:EierforholdKodeeierforholdKode
          Type eierforhold som blir registrert gjennom matrikkelen eller som kommer fra Tinglysingssystemet. 
personns:PersoneiesAv
          Person som har kontaktforholdet. 
matrikkelenhetns:MatrikkelenhetIdentmatrikkelenhetIdent
          Identen til matrikkelenhet som eierforholdet gjelder for. 
Source
<xs:complexType name="Kontaktinstans">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="eierforholdns:Eierforhold">
<xs:sequence>
<xs:element minOccurs="0" name="datoFra" type="xs:date">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="datoTil" type="xs:date">
</xs:element>
<xs:element name="eiesAv" type="personns:Person">
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>


Submit a bug or a feature.
Created by xsddoc, a sub project of xframe, hosted at http://xframe.sourceforge.net.