http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/kommune
complexType Kommune

Super Types
{http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/felles}MatrikkelObject (restriction)
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/kommune}Kommune (extension)

Documentation
En norsk kommune. Alle matrikkelenheter ligger innenfor én og bare en bestemt kommune. Kommunaldepartementet forvalter Kommuneregisteret, og endringer legges manuelt inn i Matrikkelen.
Properties
This component is not nillable.

Model
<...>
versjon (kommunenr, kommunenavn, gyldigTilDato? )
</...>


Nested Element Summary
xs:dategyldigTilDato
           Eventuell dato for når kommunen utgikk.  
xs:stringkommunenavn
          Navn på kommune. 
xs:stringkommunenr
          Entydig 4-sifret nummer på kommunen. 
xs:longversjon
          Kontrollfelt som muliggjør oppdatering av objekter med passiv låsing. 
Local Usage
FindAlleKommunerResponse, FindKommuneResponse

Source
<xs:complexType name="Kommune">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="fellesns:MatrikkelObject">
<xs:sequence>
<xs:element name="kommunenr" type="xs:string">
</xs:element>
<xs:element name="kommunenavn" type="xs:string">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="gyldigTilDato" type="xs:date">
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>


Submit a bug or a feature.
Created by xsddoc, a sub project of xframe, hosted at http://xframe.sourceforge.net.