http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/kommunetillegg
complexType BygningTillegg

Super Types
{http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/kommunetillegg}BygningTillegg (restriction)

Documentation
Kommunal tilleggsdel for bygg. Feltet er avsatt til data som ikke kreves meldt til GAB.
Properties
This component is not nillable.

Model
<...>
(byggIdent, alternativtArealBygning, antallEtasjer, antallRoklop, brenseltankNedgravd, septiktank?, kartblad?, kildePrivatVannforsyningKode, privatKloakkRensingsKode, renovasjonsKode, fundamenteringsKode, materialeIYtterveggKode*, horisontalBarekonstrKode*, bygningsReferanse*, kommentar*, vertikalBarekonstrKode* )
</...>


Nested Element Summary
xs:doublealternativtArealBygning
          Alternativt areal bygning oppgis i hele kvadratmeter summert for hele bygget. 
xs:intantallEtasjer
          Hvor mange etasjer bygget har. 
xs:intantallRoklop
           Hvor mange røkløp bygningen har.  
xs:intbrenseltankNedgravd
           Årstall med 4 sifre for nedgraving av brenseltank.  
bygningns:ByggIdentbyggIdent
           Entydig identifikator for Bygning.  
kommunetilleggns:BygningsReferansebygningsReferanse
          Referanse til arkiver hvor bygningen behandles. 
kommunetilleggns:FundamenteringsKodefundamenteringsKode
          Kode for type byggemateriale i byggets fundament. 
kommunetilleggns:HorisontalBarekonstrKodehorisontalBarekonstrKode
          Kode for de materialtyper som utgjør mer enn en fjerdepart av de vertikale bærekonstruksjonene. 
xs:stringkartblad
           Hvilket kartblad byggets representasjonspunkt ligger på.  
kommunetilleggns:KildePrivatVannforsyningKodekildePrivatVannforsyningKode
           Kode for hva som er vannkilde dersom bygget ikke er tilknyttet offentlig eller privat vannverk.  
kommunetilleggns:Kommentarkommentar
          Kommentarer knyttet til bygning, adresse, matrikkelenhet, veg eller krets. 
kommunetilleggns:MaterialeIYtterveggKodematerialeIYtterveggKode
           De materialtyper som utgjør mer enn en fjerdepart av konstruksjonene i yttervegger.  
kommunetilleggns:PrivatKloakkRensingsKodeprivatKloakkRensingsKode
           Kode for rensing av kloakk dersom kloakken er privat.  
kommunetilleggns:RenovasjonsKoderenovasjonsKode
           Kode for hvilken type renovasjon bygget er tilknyttet.  
xs:booleanseptiktank
           Om bygningen har septiktank.  
kommunetilleggns:VertikalBarekonstrKodevertikalBarekonstrKode
          Kode for de materialtyper som utgjør mer enn en fjerdepart av de vertikale bærekonstruksjonene i bygning. 
Local Usage
FindBygningTilleggForIdentResponse, FindBygningTilleggResponse

Source
<xs:complexType name="BygningTillegg">
<xs:sequence>
<xs:element name="byggIdent" type="bygningns:ByggIdent">
</xs:element>
<xs:element name="alternativtArealBygning" type="xs:double">
</xs:element>
<xs:element name="antallEtasjer" type="xs:int">
</xs:element>
<xs:element name="antallRoklop" type="xs:int">
</xs:element>
<xs:element name="brenseltankNedgravd" type="xs:int">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="septiktank" type="xs:boolean">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="kartblad" type="xs:string">
</xs:element>
<xs:element name="kildePrivatVannforsyningKode" type="kommunetilleggns:KildePrivatVannforsyningKode">
</xs:element>
<xs:element name="privatKloakkRensingsKode" type="kommunetilleggns:PrivatKloakkRensingsKode">
</xs:element>
<xs:element name="renovasjonsKode" type="kommunetilleggns:RenovasjonsKode">
</xs:element>
<xs:element name="fundamenteringsKode" type="kommunetilleggns:FundamenteringsKode">
</xs:element>
<xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="materialeIYtterveggKode" type="kommunetilleggns:MaterialeIYtterveggKode">
</xs:element>
<xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="horisontalBarekonstrKode" type="kommunetilleggns:HorisontalBarekonstrKode">
</xs:element>
<xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="bygningsReferanse" type="kommunetilleggns:BygningsReferanse">
</xs:element>
<xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="kommentar" type="kommunetilleggns:Kommentar">
</xs:element>
<xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="vertikalBarekonstrKode" type="kommunetilleggns:VertikalBarekonstrKode">
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>


Submit a bug or a feature.
Created by xsddoc, a sub project of xframe, hosted at http://xframe.sourceforge.net.