http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/kommunetillegg
complexType MatrikkelenhetTillegg

Super Types
{http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/kommunetillegg}MatrikkelenhetTillegg (restriction)

Documentation
Kommunal tilleggsdel for matrikkelenhet.
Properties
This component is not nillable.

Model
<...>
(matrikkelenhetIdent, kartblad*, kommentar*, brukAvGrunnKode, matrikkelenhetReferanse*, undereiendomIdent* )
</...>


Nested Element Summary
kommunetilleggns:BrukAvGrunnKodebrukAvGrunnKode
          Kode for matrikkelenhetens bruk av grunn. 
xs:stringkartblad
          Matrikkelenhetens kartblad, fra GAB. 
kommunetilleggns:Kommentarkommentar
          Ulike typer kommentarer som er registrert på matrikkelenheten. 
matrikkelenhetns:MatrikkelenhetIdentmatrikkelenhetIdent
          Identifikasjon for Matrikkelenhet. 
kommunetilleggns:MatrikkelenhetReferansematrikkelenhetReferanse
           Set med matrikkelenhetens referanser til ulike kommunale arkiver.  
matrikkelenhetns:MatrikkelenhetIdentundereiendomIdent
           Set med MatrikkelenhetIdent for undereiendommer i eierenhet.  
Local Usage
FindMatrikkelenhetTilleggForIdentResponse, FindMatrikkelenhetTilleggResponse

Source
<xs:complexType name="MatrikkelenhetTillegg">
<xs:sequence>
<xs:element name="matrikkelenhetIdent" type="matrikkelenhetns:MatrikkelenhetIdent">
</xs:element>
<xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="kartblad" type="xs:string">
</xs:element>
<xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="kommentar" type="kommunetilleggns:Kommentar">
</xs:element>
<xs:element name="brukAvGrunnKode" type="kommunetilleggns:BrukAvGrunnKode">
</xs:element>
<xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="matrikkelenhetReferanse" type="kommunetilleggns:MatrikkelenhetReferanse">
</xs:element>
<xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="undereiendomIdent" type="matrikkelenhetns:MatrikkelenhetIdent">
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>


Submit a bug or a feature.
Created by xsddoc, a sub project of xframe, hosted at http://xframe.sourceforge.net.