http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/kulturminne
complexType Kulturminne

Super Types
{http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/felles}MatrikkelObject (restriction)
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/kulturminne}Kulturminne (extension)

Documentation
Identene til matrikkelenhetene kulturminnet er knyttet opp mot.
Properties
This component is not nillable.

Model
<...>
versjon (ident, kulturminneArtKode, vernetypeKode, kategoriKode, enkeltminner*, matrikkelenhetIdent+?, matrikkelforingsDato )
</...>


Nested Element Summary
EnkeltminneBygningenkeltminner
           Et sett med EnkeltminneBygning som kulturminnet er knyttet til.  
KulturminneIdentident
          Ident som unikt identifiserer kulturminnet i matrikkelen. 
KategoriKodekategoriKode
          
KulturminneArtKodekulturminneArtKode
          
matrikkelenhetns:MatrikkelenhetIdentmatrikkelenhetIdent
          
xs:datematrikkelforingsDato
          Dato og tid for når kulturminnet er overført til matrikkelen. 
VernetypeKodevernetypeKode
          
xs:longversjon
          Kontrollfelt som muliggjør oppdatering av objekter med passiv låsing. 
Source
<xs:complexType name="Kulturminne">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="fellesns:MatrikkelObject">
<xs:sequence>
<xs:element name="ident" type="KulturminneIdent">
</xs:element>
<xs:element name="kulturminneArtKode" type="KulturminneArtKode"/>
<xs:element name="vernetypeKode" type="VernetypeKode"/>
<xs:element name="kategoriKode" type="KategoriKode"/>
<xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="enkeltminner" type="EnkeltminneBygning">
</xs:element>
<xs:group minOccurs="0" ref="matrikkelenhetns:MatrikkelenhetIdentGruppe">
</xs:group>
<xs:element name="matrikkelforingsDato" type="xs:date">
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>


Submit a bug or a feature.
Created by xsddoc, a sub project of xframe, hosted at http://xframe.sourceforge.net.