http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelenhet
complexType Forretning

Super Types
{http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/felles}MatrikkelObject (restriction)
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelenhet}Forretning (extension)

Documentation
Forretning dokumenterer ting som har skjedd med Matrikkelenheten opp gjennom tiden. Forretning dokumenterer også ting som har skjedd med nabo-enhet såfremt de har et felles punkt som inngår i forretningen. Etter matrikkelforskriften § 3 omfatter matrikkelen opplysninger om matrikkelenheter, herunder om historikk, bl.a. opplysninger om tidligere oppmålingsforretninger. I merknadene til denne bestemmelsen heter det at " Matrikkelenhetens historikk omfatter opplysninger om tidligere fradelinger, sammenslåinger, seksjoneringer, ommatrikuleringer, grensejusteringer, oppmålinger og lignende, herunder dateringer og referanser til saksarkiv." Alle forretninger i matrikkelen er MatrikkelenhetForretning mellom matrikkelenheter.
Properties
This component is not nillable.

Model
<...>
versjon (forretningIdent, forretningsdato?, matrikkelforingsdato?, kommunalSaksreferanse?, annenReferanse?, arealIForretning*, forretningsTypeKode, forretningsklasse, signatur?, arsakTilFeilrettingKode, tinglysingsstatusKode, tinglysingsstatusEndretDato?, meldingTilTinglysingsId?, forretningSomGrunnlagId?, eksisterendeMatrikkelenhetId?, forretningerIForretning*, jordskifteKrevdId?, unntakEtterML9f? )
</...>


Nested Element Summary
xs:stringannenReferanse
          Annen referanse (enn til kommunalt arkiv) for forretningen. 
matrikkelenhetns:ArealIForretningarealIForretning
          Sett med arealIForretninger. 
matrikkelenhetns:ArsakTilFeilrettingKodearsakTilFeilrettingKode
          Angir årsaken til feilrettingen. 
matrikkelenhetns:MatrikkelenhetIdenteksisterendeMatrikkelenhetId
          Angir hvilken matrikkelenhet som får en forretning fullført, får en forretning rettet eller får kvaliteten hevet. 
matrikkelenhetns:ForretningIdentforretningerIForretning
          Sett med referanser til forretninger som er nye og endret i RettingAvForretningsdataForretning. 
matrikkelenhetns:ForretningIdentforretningIdent
          Ident som unikt identifiserer denne forretningen.  
xs:dateforretningsdato
          Dato for når forretningen ble avholdt. 
xs:stringforretningsklasse
           Kode for forretningsklasse, for eksempel FradelAnleggseiendomForretning.  
matrikkelenhetns:ForretningIdentforretningSomGrunnlagId
          For en fullførings- eller rettingsforretning, er dette forretningen som fullføres eller rettes. 
matrikkelenhetns:ForretningsTypeKodeforretningsTypeKode
          Grunnlaget for en endring av matrikkelinformasjon.  
matrikkelenhetns:JordskifteKrevdIdentjordskifteKrevdId
          Referanse til jordskifte krevd for jordskifteforretninger. 
xs:stringkommunalSaksreferanse
          Forretningens referanse til kommunalt arkiv. 
xs:datematrikkelforingsdato
          Dato for føringen av forretningen i Matrikkelen. 
xs:stringmeldingTilTinglysingsId
          Id som identifiserer en unik melding i innsendingsapiet for elektronisk tinglysing i grunnboken. 
xs:stringsignatur
          Signatur til den som opprettet forretningen. 
xs:datetinglysingsstatusEndretDato
           Dato for når forretningens tinglysingsstatus er endret sist.  
matrikkelenhetns:TinglysingsstatusKodetinglysingsstatusKode
           Status i forhold til tinglysing av forretninger.  
xs:booleanunntakEtterML9f
          Det er et unntak jf ML § 9 første ledd bokstav f. 
xs:longversjon
          Kontrollfelt som muliggjør oppdatering av objekter med passiv låsing. 
Local Usage
FindForretningerForMatrikkelenhetResponse, FindForretningerForMatrikkelenhetResponse, FindForretningerForMatrikkelenhetResponse

Source
<xs:complexType name="Forretning">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="fellesns:MatrikkelObject">
<xs:sequence>
<xs:element name="forretningIdent" type="matrikkelenhetns:ForretningIdent">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="forretningsdato" type="xs:date">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="matrikkelforingsdato" type="xs:date">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="kommunalSaksreferanse" type="xs:string">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="annenReferanse" type="xs:string">
</xs:element>
<xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="arealIForretning" type="matrikkelenhetns:ArealIForretning">
</xs:element>
<xs:element name="forretningsTypeKode" type="matrikkelenhetns:ForretningsTypeKode">
</xs:element>
<xs:element name="forretningsklasse" type="xs:string">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="signatur" type="xs:string">
</xs:element>
<xs:element name="arsakTilFeilrettingKode" type="matrikkelenhetns:ArsakTilFeilrettingKode">
</xs:element>
<xs:element name="tinglysingsstatusKode" type="matrikkelenhetns:TinglysingsstatusKode">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="tinglysingsstatusEndretDato" type="xs:date">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="meldingTilTinglysingsId" type="xs:string">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="forretningSomGrunnlagId" type="matrikkelenhetns:ForretningIdent">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="eksisterendeMatrikkelenhetId" type="matrikkelenhetns:MatrikkelenhetIdent">
</xs:element>
<xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="forretningerIForretning" type="matrikkelenhetns:ForretningIdent">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="jordskifteKrevdId" type="matrikkelenhetns:JordskifteKrevdIdent">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="unntakEtterML9f" type="xs:boolean">
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>


Submit a bug or a feature.
Created by xsddoc, a sub project of xframe, hosted at http://xframe.sourceforge.net.