http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelenhet
complexType Grunnerverv

Super Types
{http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/felles}MatrikkelObject (restriction)
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelenhet}Grunnerverv (extension)

Documentation
Opplysning om at det er vedtatt ekspropriert eller avtalt ervervet grunn til offentlig veg eller jernbane fra matrikkelenheten jf. matrikkelforskriften § 48. Grunnerverv skal slettes når oppmåling for det aktuelle ervervet er ført i matrikkelen.
Properties
This component is not nillable.

Model
<...>
versjon (grunnervervFortDato, grunnervervReferanse, matrikkelenhetId+, erververId )
</...>


Nested Element Summary
personns:JuridiskPersonIdenterververId
           Identen til den juridiske personen som er erverver eller ekspropriant av grunn.  
xs:dategrunnervervFortDato
          Dato for føring av vedtak om grunnerverv i matrikkelen.  
xs:stringgrunnervervReferanse
          Kommunens referanse. 
matrikkelenhetns:MatrikkelenhetIdentmatrikkelenhetId
           Identene til matrikkelenhetene som grunnervervet er knyttet til.  
xs:longversjon
          Kontrollfelt som muliggjør oppdatering av objekter med passiv låsing. 
Local Usage
FindGrunnervervForMatrikkelenhetResponse, FindGrunnervervForMatrikkelenhetResponse, FindGrunnervervForMatrikkelenhetResponse

Source
<xs:complexType name="Grunnerverv">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="fellesns:MatrikkelObject">
<xs:sequence>
<xs:element name="grunnervervFortDato" type="xs:date">
</xs:element>
<xs:element name="grunnervervReferanse" type="xs:string">
</xs:element>
<xs:element maxOccurs="unbounded" name="matrikkelenhetId" type="matrikkelenhetns:MatrikkelenhetIdent">
</xs:element>
<xs:element name="erververId" type="personns:JuridiskPersonIdent">
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>


Submit a bug or a feature.
Created by xsddoc, a sub project of xframe, hosted at http://xframe.sourceforge.net.