http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelenhet
complexType Klage

Super Types
{http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/felles}MatrikkelObject (restriction)
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelenhet}Klage (extension)

Documentation
Klage inneholder opplysning om at klage er innkommet og at føring i matrikkelen kan bli omgjort, jf. Matrikkellova § 46 og matrikkelforskrift § 20. Klagen ligger bare lagret i matrikkelen mens den er under behandling.
Properties
This component is not nillable.

Model
<...>
versjon (klageFortDato, klageReferanse?, hvaKlagenGjelder?, matrikkelenhetId+ )
</...>


Nested Element Summary
xs:stringhvaKlagenGjelder
          Hva klagen gjelder. 
xs:dateklageFortDato
           Dato for når opplysning om klage er ført inn i matrikkelen.  
xs:stringklageReferanse
          Referanse til kommunalt sakssystem. 
matrikkelenhetns:MatrikkelenhetIdentmatrikkelenhetId
          Identene til matrikkelenhetene som klagen er knyttet til.  
xs:longversjon
          Kontrollfelt som muliggjør oppdatering av objekter med passiv låsing. 
Local Usage
FindKlagerForMatrikkelenhetResponse, FindKlagerForMatrikkelenhetResponse, FindKlagerForMatrikkelenhetResponse

Source
<xs:complexType name="Klage">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="fellesns:MatrikkelObject">
<xs:sequence>
<xs:element name="klageFortDato" type="xs:date">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="klageReferanse" type="xs:string">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="hvaKlagenGjelder" type="xs:string">
</xs:element>
<xs:element maxOccurs="unbounded" name="matrikkelenhetId" type="matrikkelenhetns:MatrikkelenhetIdent">
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>


Submit a bug or a feature.
Created by xsddoc, a sub project of xframe, hosted at http://xframe.sourceforge.net.