http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelenhet
complexType Matrikkelenhet

Super Types
{http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/felles}MatrikkelObject (restriction)
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelenhet}Matrikkelenhet (extension)

Documentation
Superklasse som inneholder felles informasjon for de enkelte matrikkelenhetstypene. Matrikkellova § 3: "I denne lova tyder:? b) matrikkeleining: grunneigedom, anleggseigedom, eigarseksjon, jordsameige eller festegrunn, jf. § 5, ".
Properties
This component is not nillable.

Model
<...>
versjon (bruksnavn?, etablertDato?, oppgittAreal, beregnetAreal, arealkildeKode, matrikkelenhetIdent, adresseIdent*, bruksenhetIdent*, representasjonspunkt?, eiendomsTypeKode, erSeksjonert, utgatt, underSammenslaingBestar, underSammenslaingUtgar, oppmalingIkkeFullfort, fristOppmaling?, grensepunktmerkingMangler, fristGrensepunktmerking?, mangelMatrikkelforingsKrav, fristMatrikkelforingsKrav?, sameieBrok?, formalSeksjonKode?, punktfeste?, nymatrikulert, harAktiveFestegrunner, harAnmerketKlage, harRegistrertGrunnerverv, harRegistrertJordskifteKrevd, inngarISamlaFastEiendom, harGrunnforurensing, harKulturminne, tinglyst, festetMatrikkelenhetIdent*, seksjonertMatrikkelenhetIdent*, anleggsTypeKode?, avklartEiere?, avklartAndeler?, etterML9bch?, stedsnummer? )
</...>


Nested Element Summary
adressens:AdresseIdentadresseIdent
          Identene til adressene som ligger på matrikkelenheten.  
matrikkelenhetns:AnleggsTypeKodeanleggsTypeKode
           Angir hvilken type anlegg anleggseiendommen omfatter.  
matrikkelenhetns:ArealkildeKodearealkildeKode
          Kilde for historisk oppgitt areal. 
xs:booleanavklartAndeler
          Om alle andeler i jordsameiet er avklart. 
xs:booleanavklartEiere
          Om det er fullstendig avklart hvilke matrikkelenheter som har andel i jordsameiet. 
xs:doubleberegnetAreal
          Sum av areal for matrikkelenhetens teiger. 
bygningns:BruksenhetIdentbruksenhetIdent
          Identene til bruksenhetene som er knyttet til matrikkelenheten.  
xs:stringbruksnavn
          Navn på matrikulert eiendom, jf. 
matrikkelenhetns:EiendomsTypeKodeeiendomsTypeKode
          Kode som angir hva slags type matrikkelenhet dette er.  
xs:booleanerSeksjonert
          Angir om matrikkelenheten er seksjonert eller ikke.  
xs:dateetablertDato
          Datoen matrikkelenheten ble etablert, dvs. 
xs:booleanetterML9bch
          Flagg for om denne matrikkelenheten har gjort en fradeling som bare er tillatt etter MatrikkelLovens §9 b, c eller h. 
matrikkelenhetns:MatrikkelenhetIdentfestetMatrikkelenhetIdent
           Identer for matrikkelenheter som er festet på en grunneiendom eller jordsameie.  
matrikkelenhetns:FormalSeksjonKodeformalSeksjonKode
          Angir formålet med bruken av den enkelte seksjon, jf. 
xs:datefristGrensepunktmerking
          Tidsfrist for merking av grensepunkter. 
xs:datefristMatrikkelforingsKrav
          Tidsfrist for oppfylling av matrikkelføringskrav. 
xs:datefristOppmaling
          Tidsfrist for fullføring av oppmåling. 
xs:booleangrensepunktmerkingMangler
          Flagger om grensepunktmerking mangler for denne matrikkelenheten. 
xs:booleanharAktiveFestegrunner
           Flagg som angir om matrikkelenheten har aktive festegrunner eller ikke.  
xs:booleanharAnmerketKlage
           Flagg som forteller om det er innkommet klage som angår matrikkelenheten.  
xs:booleanharGrunnforurensing
           Flagg som forteller om matrikkelenheten har registrert grunnforurensing.  
xs:booleanharKulturminne
           Flagg som forteller om matrikkelenheten har registrert kulturminner fra Askeladden.  
xs:booleanharRegistrertGrunnerverv
           Flagg som forteller om matrikkelenheten er involvert i grunnerverv til offentlig veg eller jernbane,  
xs:booleanharRegistrertJordskifteKrevd
           Flagg som forteller om det er krevd jordskifte som involverer matrikkelenheten.  
xs:booleaninngarISamlaFastEiendom
           Flagg for å angi om matrikkelenheten inngår i samla fast eiendom eller ikke,  
xs:booleanmangelMatrikkelforingsKrav
          Flagger om denne matrikkelenheten har mangler ved matrikkelføring. 
matrikkelenhetns:MatrikkelenhetIdentmatrikkelenhetIdent
          Ident bestående av matrikkelenhetens matrikkelnummer, som unikt identifiserer matrikkelenheten.  
xs:booleannymatrikulert
           Om matrikkelenheten er nymatrikulert, dvs den har ingen avgiver.  
xs:doubleoppgittAreal
          Arealet er konvertert fra GAB, og er et areal som framgår av ulike (eldre) dokumenter. 
xs:booleanoppmalingIkkeFullfort
          Flagger om oppmåling ikke er fullført for denne matrikkelenheten. 
xs:booleanpunktfeste
          Angir om festegrunn er punktfeste. 
fellesns:Representasjonspunktrepresentasjonspunkt
          Representasjonspunkt for matrikkelenheten. 
fellesns:AndelsameieBrok
          Eierseksjonsens andel av grunn på den matrikkelenheten den er seksjonert på, jf. 
matrikkelenhetns:MatrikkelenhetIdentseksjonertMatrikkelenhetIdent
           Identer for matrikkelenheter som er seksjonert på grunneiendom eller anleggseiendom.  
xs:stringstedsnummer
          Stedsnummeret til en matrikkelenhet som kan være uten innhold. 
xs:booleantinglyst
           Om matrikkelenheten er tinglyst eller ikke.  
xs:booleanunderSammenslaingBestar
          Om matrikkelenheten er under sammenslåing. 
xs:booleanunderSammenslaingUtgar
          Om matrikkelenheten er under sammenslåing. 
xs:booleanutgatt
          Matrikkelenheten består ikke mer som registreringsenhet. 
xs:longversjon
          Kontrollfelt som muliggjør oppdatering av objekter med passiv låsing. 
Local Usage
FindFestegrunnerForMatrikkelenhetResponse, FindFestegrunnerForMatrikkelenhetResponse, FindFestegrunnerForMatrikkelenhetResponse, FindMatrikkelenheterForAdresseResponse, FindMatrikkelenheterForAdresseResponse, FindMatrikkelenheterForAdresseResponse, FindMatrikkelenheterForAnleggsprojeksjonsFlateResponse, FindMatrikkelenheterForAnleggsprojeksjonsFlateResponse, FindMatrikkelenheterForAnleggsprojeksjonsFlateResponse, FindMatrikkelenheterForBygningResponse, FindMatrikkelenheterForBygningResponse, FindMatrikkelenheterForBygningResponse, FindMatrikkelenheterForIdentResponse, FindMatrikkelenheterForIdentResponse, FindMatrikkelenheterForIdentResponse, FindMatrikkelenheterForIdResponse, FindMatrikkelenheterForIdResponse, FindMatrikkelenheterForIdResponse, FindMatrikkelenheterForTeigIdResponse, FindMatrikkelenheterForTeigIdResponse, FindMatrikkelenheterForTeigIdResponse, FindMatrikkelenheterForVegResponse, FindMatrikkelenheterForVegResponse, FindMatrikkelenheterForVegResponse, FindNaboerResponse, FindNaboerResponse, FindNaboerResponse, FindSeksjonerForMatrikkelenhetResponse, FindSeksjonerForMatrikkelenhetResponse, FindSeksjonerForMatrikkelenhetResponse

Source
<xs:complexType name="Matrikkelenhet">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="fellesns:MatrikkelObject">
<xs:sequence>
<xs:element minOccurs="0" name="bruksnavn" type="xs:string">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="etablertDato" type="xs:date">
</xs:element>
<xs:element name="oppgittAreal" type="xs:double">
</xs:element>
<xs:element name="beregnetAreal" type="xs:double">
</xs:element>
<xs:element name="arealkildeKode" type="matrikkelenhetns:ArealkildeKode">
</xs:element>
<xs:element name="matrikkelenhetIdent" type="matrikkelenhetns:MatrikkelenhetIdent">
</xs:element>
<xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="adresseIdent" type="adressens:AdresseIdent">
</xs:element>
<xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="bruksenhetIdent" type="bygningns:BruksenhetIdent">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="representasjonspunkt" type="fellesns:Representasjonspunkt">
</xs:element>
<xs:element name="eiendomsTypeKode" type="matrikkelenhetns:EiendomsTypeKode">
</xs:element>
<xs:element name="erSeksjonert" type="xs:boolean">
</xs:element>
<xs:element name="utgatt" type="xs:boolean">
</xs:element>
<xs:element name="underSammenslaingBestar" type="xs:boolean">
</xs:element>
<xs:element name="underSammenslaingUtgar" type="xs:boolean">
</xs:element>
<xs:element name="oppmalingIkkeFullfort" type="xs:boolean">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="fristOppmaling" type="xs:date">
</xs:element>
<xs:element name="grensepunktmerkingMangler" type="xs:boolean">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="fristGrensepunktmerking" type="xs:date">
</xs:element>
<xs:element name="mangelMatrikkelforingsKrav" type="xs:boolean">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="fristMatrikkelforingsKrav" type="xs:date">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="sameieBrok" type="fellesns:Andel">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="formalSeksjonKode" type="matrikkelenhetns:FormalSeksjonKode">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="punktfeste" type="xs:boolean">
</xs:element>
<xs:element name="nymatrikulert" type="xs:boolean">
</xs:element>
<xs:element name="harAktiveFestegrunner" type="xs:boolean">
</xs:element>
<xs:element name="harAnmerketKlage" type="xs:boolean">
</xs:element>
<xs:element name="harRegistrertGrunnerverv" type="xs:boolean">
</xs:element>
<xs:element name="harRegistrertJordskifteKrevd" type="xs:boolean">
</xs:element>
<xs:element name="inngarISamlaFastEiendom" type="xs:boolean">
</xs:element>
<xs:element name="harGrunnforurensing" type="xs:boolean">
</xs:element>
<xs:element name="harKulturminne" type="xs:boolean">
</xs:element>
<xs:element name="tinglyst" type="xs:boolean">
</xs:element>
<xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="festetMatrikkelenhetIdent" type="matrikkelenhetns:MatrikkelenhetIdent">
</xs:element>
<xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="seksjonertMatrikkelenhetIdent" type="matrikkelenhetns:MatrikkelenhetIdent">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="anleggsTypeKode" type="matrikkelenhetns:AnleggsTypeKode">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="avklartEiere" type="xs:boolean">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="avklartAndeler" type="xs:boolean">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="etterML9bch" type="xs:boolean">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="stedsnummer" type="xs:string">
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>


Submit a bug or a feature.
Created by xsddoc, a sub project of xframe, hosted at http://xframe.sourceforge.net.