http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelsok
complexType AdressesokModel

Super Types
{http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelsok}AdressesokModel (restriction)

Documentation
Søkemodell for enkelt søk etter adresser.
Properties
This component is not nillable.

Model
<...>
(kommunenr, ulikenr?, likenr?, adressetilleggsnavn?, matrikkelenhetIdent?, adresseIdent?, finnVegadresser?, finnMatrikkeladresser?, veg?, person?, kretsIdent?, byggIdent?, selectionPolygon?, bruksenhetsnummer?, knyttetTilBestaendeBygg?, knyttetTilUtgatteBygg? )
</...>


Nested Element Summary
adressens:AdresseIdentadresseIdent
          Her kan det angis enten VegadresseIdent eller MatrikkeladresseIdent for å begrense søket. 
xs:stringadressetilleggsnavn
          Kan angis for å begrense søket med adressetilleggsnavn. 
xs:stringbruksenhetsnummer
          Kan angis for å begrense søket til bruksenhetsnummer. 
bygningns:ByggIdentbyggIdent
           Kan angis for å begrense søket til et bygg.  
xs:booleanfinnMatrikkeladresser
          Søket returnerer kun matrikkeladresser hvis denne verdien er satt til true. 
xs:booleanfinnVegadresser
          Søket returnerer kun vegadresser hvis denne verdien er satt til true. 
xs:booleanknyttetTilBestaendeBygg
          Angir at kun adresser knyttet til bestående bygg skal rapporteres. 
xs:booleanknyttetTilUtgatteBygg
          Angir at kun adresser knyttet til utgåtte bygg skal rapporteres. 
xs:stringkommunenr
           Angir hvilken kommune søket utføres i.  
adressens:KretsIdentkretsIdent
          Kan angis for å begrense søket til en krets. 
xs:booleanlikenr
          Like nummer angir at det skal søkes på adresser med partallsnummer. 
matrikkelenhetns:MatrikkelenhetIdentmatrikkelenhetIdent
          Kan angis for å begrense søket på matrikkelnummer. 
personns:Personperson
          Kan angis for å begrense søket til adresser til en hjemmelshaver. 
fellesns:SelectionPolygonselectionPolygon
           Kan angis for å begrense søket til et polygon i matrikkelkartet.  
xs:booleanulikenr
          Ulike nummer angir at det skal søkes på adresser med oddetallsnummer. 
adressens:Vegveg
           Kan angis for å begrense søket med adressenavn og/eller adressekode.  
Local Usage
FindAdresserRequest

Source
<xs:complexType name="AdressesokModel">
<xs:sequence>
<xs:element name="kommunenr" type="xs:string">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="ulikenr" type="xs:boolean">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="likenr" type="xs:boolean">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="adressetilleggsnavn" type="xs:string">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="matrikkelenhetIdent" type="matrikkelenhetns:MatrikkelenhetIdent">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="adresseIdent" type="adressens:AdresseIdent">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="finnVegadresser" type="xs:boolean">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="finnMatrikkeladresser" type="xs:boolean">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="veg" type="adressens:Veg">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="person" type="personns:Person">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="kretsIdent" type="adressens:KretsIdent">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="byggIdent" type="bygningns:ByggIdent">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="selectionPolygon" type="fellesns:SelectionPolygon">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="bruksenhetsnummer" type="xs:string">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="knyttetTilBestaendeBygg" type="xs:boolean">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="knyttetTilUtgatteBygg" type="xs:boolean">
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>


Submit a bug or a feature.
Created by xsddoc, a sub project of xframe, hosted at http://xframe.sourceforge.net.