http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelsok
complexType BygningsokModel

Super Types
{http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelsok}AbstractBygningsokModel (restriction)
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelsok}BygningsokModel (extension)

Documentation
Søkemodell for enkelt søk etter bygg.
Properties
This component is not nillable.

Model
<...>
kommunenr (byggIdent?, statusKode?, tidligereStatusKode?, tidligereStatusFra?, tidligereStatusTil?, matrikkelenhetIdent?, adresseIdent?, adressetilleggsnavn?, veg?, bestaende?, utgatte?, selectionPolygon?, person?, harSefrakminne?, harKulturminne?, bygningstyper*, bruksenhetsnummer?, bygningstatuser*, byggIArbeid? )
</...>


Nested Element Summary
adressens:AdresseIdentadresseIdent
          Her kan det angis enten VegadresseIdent eller MatrikkeladresseIdent for å begrense søket. 
xs:stringadressetilleggsnavn
           Kan angis for å begrense søket med adressetilleggsnavn.  
xs:booleanbestaende
          Kan angis for å begrense søket til bestaende. 
xs:stringbruksenhetsnummer
          Kan angis for å begrense søket med bruksenhetsnummer. 
xs:booleanbyggIArbeid
          Kan angis for å begrense søket til byggIArbeid. 
bygningns:ByggIdentbyggIdent
           Kan angis for å begrense søket til et bygg.  
bygningns:BygningstatusKodebygningstatuser
          Kan angis for å begrense søket med bygningstatuser. 
bygningns:BygningstypeKodebygningstyper
          Kan angis for å begrense søket med bygningstype. 
xs:booleanharKulturminne
           Kan angis for å begrense søket med bygg med kulturminne.  
xs:booleanharSefrakminne
           Kan angis for å begrense søket med bygg med sefrakminne.  
xs:stringkommunenr
           Angir hvilken kommune søket utføres i.  
matrikkelenhetns:MatrikkelenhetIdentmatrikkelenhetIdent
          Kan angis for å begrense søket på matrikkelnummer. 
personns:Personperson
          Kan angis for å begrense søket med eier. 
fellesns:SelectionPolygonselectionPolygon
           Kan angis for å begrense søket med et polygon i matrikkelkartet.  
bygningns:BygningstatusKodestatusKode
           Kan angis for å begrense søket med statusKode.  
xs:datetidligereStatusFra
           Kan angis for å begrense søket med tidligereStatusFra.  
bygningns:BygningstatusKodetidligereStatusKode
          Kan angis for å begrense søket med tidligereStatusKode. 
xs:datetidligereStatusTil
           Kan angis for å begrense søket med tidligereStatusTil.  
xs:booleanutgatte
           Kan angis for å begrense søket med utgatte.  
adressens:Vegveg
           Kan angis for å begrense søket med veg.  
Local Usage
FindBygningerRequest

Source
<xs:complexType name="BygningsokModel">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="matrikkelsokns:AbstractBygningsokModel">
<xs:sequence>
<xs:element minOccurs="0" name="byggIdent" type="bygningns:ByggIdent">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="statusKode" type="bygningns:BygningstatusKode">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="tidligereStatusKode" type="bygningns:BygningstatusKode">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="tidligereStatusFra" type="xs:date">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="tidligereStatusTil" type="xs:date">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="matrikkelenhetIdent" type="matrikkelenhetns:MatrikkelenhetIdent">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="adresseIdent" type="adressens:AdresseIdent">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="adressetilleggsnavn" type="xs:string">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="veg" type="adressens:Veg">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="bestaende" type="xs:boolean">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="utgatte" type="xs:boolean">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="selectionPolygon" type="fellesns:SelectionPolygon">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="person" type="personns:Person">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="harSefrakminne" type="xs:boolean">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="harKulturminne" type="xs:boolean">
</xs:element>
<xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="bygningstyper" type="bygningns:BygningstypeKode">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="bruksenhetsnummer" type="xs:string">
</xs:element>
<xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="bygningstatuser" type="bygningns:BygningstatusKode">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="byggIArbeid" type="xs:boolean">
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>


Submit a bug or a feature.
Created by xsddoc, a sub project of xframe, hosted at http://xframe.sourceforge.net.