http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelsok
complexType MatrikkelenhetsokModel

Super Types
{http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelsok}MatrikkelenhetsokModel (restriction)

Documentation
Søkemodell for enkelt søk etter matrikkelenheter.
Properties
This component is not nillable.

Model
<...>
(kommunenr, byggIdent?, matrikkelenhetIdent?, adresseIdent?, adressetilleggsnavn?, veg?, bestaende?, utgatte?, person?, selectionPolygon?, etablertDatoFra?, etablertDatoTil?, grunnerverv?, anmerketKlage?, inngarISamlaFastEiendom?, jordskifteKrevd?, harGrunnforurensing?, harKulturminne?, bruksenhetsnummer?, bruksnavn? )
</...>


Nested Element Summary
adressens:AdresseIdentadresseIdent
          Her kan det angis enten VegadresseIdent eller MatrikkeladresseIdent for å begrense søket. 
xs:stringadressetilleggsnavn
          Kan angis for å begernse søket med adressetilleggsnavn. 
xs:booleananmerketKlage
           Kan angis for å begrense søket til matrikkelenheter som har anmerket klage.  
xs:booleanbestaende
          Kan angis for å få ut bestående matrikkelenheter i søket. 
xs:stringbruksenhetsnummer
          Kan angis for å begrense søket til bruksenhet. 
xs:stringbruksnavn
           Kan angis for å begrense søket med bruksnavn  
bygningns:ByggIdentbyggIdent
           Kan angis for å begrense søket til et bygg.  
xs:dateetablertDatoFra
           Kan angis for å begrense søket til matrikkelenheter med etableringsdato større eller lik den angitte verdien.  
xs:dateetablertDatoTil
           Kan angis for å begrense søket til matrikkelenheter med etableringsdato mindre eller lik den angitte verdien.  
xs:booleangrunnerverv
           Kan angis for å begrense søket til matrikkelenheter som har grunnerverv.  
xs:booleanharGrunnforurensing
           Kan angis for å begrense søket til matrikkelenheter som har grunnforurensing.  
xs:booleanharKulturminne
           Kan angis for å begrense søket til matrikkelenheter som har kulturminne.  
xs:booleaninngarISamlaFastEiendom
           Kan angis for å begrense søket til matrikkelenheter som inngår i samla fast eiendom.  
xs:booleanjordskifteKrevd
           Kan angis for å begrense søket til matrikkelenheter som krevd jordskifte.  
xs:stringkommunenr
           Angir hvilken kommune søket utføres i.  
matrikkelenhetns:MatrikkelenhetIdentmatrikkelenhetIdent
          Kan angis for å begrense søket på matrikkelnummer. 
personns:Personperson
          Kan angis for å begrense søket til matrikkelenheter til en hjemmelshaver. 
fellesns:SelectionPolygonselectionPolygon
          Kan angis for å begrense søket til et polygon i matrikkelkartet. 
xs:booleanutgatte
          Kan angis for å få med utgåtte matrikkelenheter i søket. 
adressens:Vegveg
           Kan angis for å begrense søket til en veg.  
Local Usage
FindMatrikkelenheterRequest

Source
<xs:complexType name="MatrikkelenhetsokModel">
<xs:sequence>
<xs:element name="kommunenr" type="xs:string">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="byggIdent" type="bygningns:ByggIdent">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="matrikkelenhetIdent" type="matrikkelenhetns:MatrikkelenhetIdent">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="adresseIdent" type="adressens:AdresseIdent">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="adressetilleggsnavn" type="xs:string">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="veg" type="adressens:Veg">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="bestaende" type="xs:boolean">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="utgatte" type="xs:boolean">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="person" type="personns:Person">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="selectionPolygon" type="fellesns:SelectionPolygon">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="etablertDatoFra" type="xs:date">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="etablertDatoTil" type="xs:date">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="grunnerverv" type="xs:boolean">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="anmerketKlage" type="xs:boolean">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="inngarISamlaFastEiendom" type="xs:boolean">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="jordskifteKrevd" type="xs:boolean">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="harGrunnforurensing" type="xs:boolean">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="harKulturminne" type="xs:boolean">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="bruksenhetsnummer" type="xs:string">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="bruksnavn" type="xs:string">
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>


Submit a bug or a feature.
Created by xsddoc, a sub project of xframe, hosted at http://xframe.sourceforge.net.