http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/person
complexType Person

Super Types
{http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/felles}MatrikkelObject (restriction)
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/person}Person (extension)

Properties
This component is not nillable.

Model
<...>
versjon (nr?, navn?, adresse?, postnr?, poststed?, landKode?, personKategoriKode?, personStatusKode?, bruksenhetsnr? )
</...>


Nested Element Summary
xs:stringadresse
          Personens postadresse, uten postnummerområde. 
xs:stringbruksenhetsnr
          Bruksenhetsnr fra Bostedsadresse. 
personns:LandKodelandKode
          Kode som angir eventuelt landet postadressen ligger i. 
xs:stringnavn
          Navn på personen. 
xs:stringnr
          Entydig nr på person. 
personns:PersonKategoriKodepersonKategoriKode
          Annens persons kategori som beskriver hva slags persontype det er. 
personns:PersonStatusKodepersonStatusKode
          Personens statuskode fra DFS, f.eks om personen er død. 
xs:stringpostnr
          Postnummeret til personens postadresse. 
xs:stringpoststed
          Poststedet til personens postadresse. 
xs:longversjon
          Kontrollfelt som muliggjør oppdatering av objekter med passiv låsing. 
Local Usage
PersonsokModel

Source
<xs:complexType name="Person">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="fellesns:MatrikkelObject">
<xs:sequence>
<xs:element minOccurs="0" name="nr" type="xs:string">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="navn" type="xs:string">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="adresse" type="xs:string">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="postnr" type="xs:string">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="poststed" type="xs:string">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="landKode" type="personns:LandKode">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="personKategoriKode" type="personns:PersonKategoriKode">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="personStatusKode" type="personns:PersonStatusKode">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="bruksenhetsnr" type="xs:string">
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>


Submit a bug or a feature.
Created by xsddoc, a sub project of xframe, hosted at http://xframe.sourceforge.net.