http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/rapport
complexType Jobb

Super Types
{http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/felles}MatrikkelObject (restriction)
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/rapport}Jobb (extension)

Documentation
Beskriver en jobb i jobbkøen.
Properties
This component is not nillable.

Model
<...>
versjon (jobbId, brukerId, jobbTypeKode, konavn, beskrivelse, utvalg?, opprettet, opprettetDatoOgKlokkeslett, status, feilmelding, sistEndret, sistEndretDatoOgKlokkeslett, prosessnavn, servernavn, nummerIKo )
</...>


Nested Element Summary
xs:stringbeskrivelse
           Rapportnavn (Beskrivelse av jobben).  
fellesns:BrukerIdentbrukerId
           Id til bruker som har bestilt rapportjobben.  
xs:stringfeilmelding
           Eventuell feilmelding fra kjøring av rapportjobben.  
rapportns:JobbIdentjobbId
           Entydig identifikasjon av jobben.  
rapportns:JobbTypeKodejobbTypeKode
           Type jobb (pr nå er alle Rapport).  
xs:stringkonavn
           Hvilken kø rapportjobben er estimert å høre til i.  
xs:intnummerIKo
           Hvilket nr jobben har i køen.  
xs:dateopprettet
           Dato og klokkeslett når jobben ble opprettet, dvs lagt i kø.  
xs:dateTimeopprettetDatoOgKlokkeslett
           Dato og klokkeslett når jobben ble opprettet, dvs lagt i kø.  
xs:stringprosessnavn
           Brukernavn som settes til bestillende bruker når jobben kjøres.  
xs:stringservernavn
           Server som kjører jobben.  
xs:datesistEndret
           Dato og klokkeslett når jobbens status sist ble endret.  
xs:dateTimesistEndretDatoOgKlokkeslett
           Dato og klokkeslett når jobbens status sist ble endret.  
rapportns:JobbStatusKodestatus
           Status for jobben.  
xs:stringutvalg
          Utvalg rapporten er bestilt for, kan f.eks. 
xs:longversjon
          Kontrollfelt som muliggjør oppdatering av objekter med passiv låsing. 
Local Usage
JobbListResponse

Source
<xs:complexType name="Jobb">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="fellesns:MatrikkelObject">
<xs:sequence>
<xs:element name="jobbId" type="rapportns:JobbIdent">
</xs:element>
<xs:element name="brukerId" type="fellesns:BrukerIdent">
</xs:element>
<xs:element name="jobbTypeKode" type="rapportns:JobbTypeKode">
</xs:element>
<xs:element name="konavn" type="xs:string">
</xs:element>
<xs:element name="beskrivelse" type="xs:string">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="utvalg" type="xs:string">
</xs:element>
<xs:element name="opprettet" type="xs:date">
</xs:element>
<xs:element name="opprettetDatoOgKlokkeslett" type="xs:dateTime">
</xs:element>
<xs:element name="status" type="rapportns:JobbStatusKode">
</xs:element>
<xs:element name="feilmelding" type="xs:string">
</xs:element>
<xs:element name="sistEndret" type="xs:date">
</xs:element>
<xs:element name="sistEndretDatoOgKlokkeslett" type="xs:dateTime">
</xs:element>
<xs:element name="prosessnavn" type="xs:string">
</xs:element>
<xs:element name="servernavn" type="xs:string">
</xs:element>
<xs:element name="nummerIKo" type="xs:int">
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>


Submit a bug or a feature.
Created by xsddoc, a sub project of xframe, hosted at http://xframe.sourceforge.net.