http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/rapport
element CreateByggKontrollRequest

Documentation
Lager kontrollrapport bygg på tekstbasert utskrift eller på SOSI-format for hele kommunen. @since 2.4
Properties
This component is not nillable.

Model
<CreateByggKontrollRequest>
(kommuneIdent, exporttype, bestaendeUtgatte, matrikkelContext )
</CreateByggKontrollRequest>


Nested Element Summary
xs:intbestaendeUtgatte
           0 (alle bygg) eller 1 (bestående) eller 2 (utgåtte) eller 3 (alle matrikkelenheter for kommunesammenslåing) eller 4 (bestående matrikkelenheter for kommunesammenslåing) eller 5 (utgåtte matrikkelenheter for kommunesammenslåing).  
xs:stringexporttype
           "TEKST" eller "SOSI".  
kommunens:KommuneIdentkommuneIdent
           Entydig identifikasjon av kommunen som inneholder byggene som det skal genereres rapport for.  
fellesns:MatrikkelContextmatrikkelContext
          
Source
<xs:element name="CreateByggKontrollRequest">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="kommuneIdent" type="kommunens:KommuneIdent">
</xs:element>
<xs:element name="exporttype" type="xs:string">
</xs:element>
<xs:element name="bestaendeUtgatte" type="xs:int">
</xs:element>
<xs:element name="matrikkelContext" type="fellesns:MatrikkelContext"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>


Submit a bug or a feature.
Created by xsddoc, a sub project of xframe, hosted at http://xframe.sourceforge.net.