http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak
complexType SefrakMinne

Super Types
{http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/felles}MatrikkelObject (restriction)
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak}SefrakMinne (extension)

Properties
This component is not nillable.

Model
<...>
versjon (sefrakIdent, kommunenr, objektnummerRubrikk, objektnavnRubrikk, lokaltnavnRubrikk, verdivurderingRubrikk, etasjetallRubrikk, hovedmalRubrikk, antallSkorsteinerRubrikk, opprinneligFunksjonRubrikk, navarendeFunksjonRubrikk, opprinneligSosialtMiljoRubrikk, forholdAndreHusRubrikk, fysiskMiljoRubrikk, underbygningKonstrRubrikk, kjellerRubrikk, ytterveggRubrikk, fasadeRubrikk, takformRubrikk, taktekkingRubrikk, byggeTidRubrikk, tilbyggingsTiderRubrikk, flyttingTiderRubrikk, revetBrentTidRubrikk, vernevedtakRubrikk, fredningRubrikk, miljoOvervakingRubrikk, feltregistrertRubrikk, andreKilderRubrikk, fotoTegningRubrikk, inskripsjonerRubrikk, byggherreRubrikk, byggmesterArkitektRubrikk, andreOpplysningerRubrikk, bygningerRubrikk, fotohenvisningerRubrikk, sefrakReferanserRubrikk )
</...>


Nested Element Summary
sefrakns:SefrakRubrikkandreKilderRubrikk
          Rubrikk for andre kilder til opplysninger om sefrakminnet. 
sefrakns:SefrakRubrikkandreOpplysningerRubrikk
          Rubrikk for andre opplysninger om sefrakminnet. 
sefrakns:AntallSkorsteinerRubrikkantallSkorsteinerRubrikk
          Rubrikk med Sefrakminnets antall skorsteiner. 
sefrakns:TidRubrikkbyggeTidRubrikk
          Rubrikk med tidskode for sefrakobjektets byggeår, innen kvart århundre. 
sefrakns:SefrakRubrikkbyggherreRubrikk
          Rubrikk for sefrakminnets byggherre. 
sefrakns:SefrakRubrikkbyggmesterArkitektRubrikk
          Rubrikk for sefrakminnets byggmester eller arkitekt. 
sefrakns:BygningerRubrikkbygningerRubrikk
          Rubrikk med sefrakobjektets henvisninger til Bygning. 
sefrakns:EtasjetallRubrikketasjetallRubrikk
          Rubrikk med kode for sefrakobjektets antall etasjer. 
sefrakns:FasadeRubrikkfasadeRubrikk
          Rubrikk med liste med sefrakobjektets koder for fasadekledning. 
sefrakns:RegistrertRubrikkfeltregistrertRubrikk
          Rubrikk med hvem og når feltregistrering og eventuelle ajourføringer ble utført. 
sefrakns:TiderRubrikkflyttingTiderRubrikk
          Rubrikk med liste med sefrakobjektets tidskoder for flytting. 
sefrakns:ForholdAndreHusRubrikkforholdAndreHusRubrikk
          Rubrikk med kode for kulturminnets forhold til andre hus: Om det er selvstendig eller del av anlegg, og om det er frittstående eller sammenbygd. 
sefrakns:FotohenvisningerRubrikkfotohenvisningerRubrikk
          Rubrikk med sefrakobjektets henvisninger til fotografier. 
sefrakns:SefrakRubrikkfotoTegningRubrikk
          Rubrikk for eldre foto/tegninger om sefrakminnet. 
sefrakns:FredningRubrikkfredningRubrikk
          Rubrikk med kode for eventuell fredning av sefrakminnet. 
sefrakns:FysiskMiljoRubrikkfysiskMiljoRubrikk
          Rubrikk med liste med koder for spesifiering om kulturminnet ligger i et større eller mindre tettsted, eller utenfor et tettsted. 
sefrakns:HovedmalRubrikkhovedmalRubrikk
          Rubrikk med lengden og bredden på huset, angitt i cm. 
sefrakns:SefrakRubrikkinskripsjonerRubrikk
          Rubrikk for innskrifter og dekor knyttet til sefrakminnet. 
sefrakns:KjellerRubrikkkjellerRubrikk
          Rubrikk med liste med sefrakobjektets koder for utnyttelse av kjeller. 
xs:intkommunenr
          Kommunen sefrakobjektet er registrert i. 
sefrakns:NavnRubrikklokaltnavnRubrikk
          Rubrikk med lokalt navn på kulturminnet. 
sefrakns:MiljoOvervakingRubrikkmiljoOvervakingRubrikk
          Rubrikk for miljøovervåking for sefrakobjektet. 
sefrakns:FunksjonRubrikknavarendeFunksjonRubrikk
          Rubrikk med liste med sefrakobjektets koder for nåværende funksjoner. 
sefrakns:NavnRubrikkobjektnavnRubrikk
          Rubrikk med navn på objektet. 
sefrakns:ObjektnummerRubrikkobjektnummerRubrikk
          Sefrakminnets objektnummer, består av henvisning til kommune, registreringskretsnr og husløpenr. 
sefrakns:FunksjonRubrikkopprinneligFunksjonRubrikk
          Rubrikk med liste med sefrakobjektets koder for opprinnelige funksjoner. 
sefrakns:OpprinneligSosialtMiljoRubrikkopprinneligSosialtMiljoRubrikk
          Rubrikk med liste med sefrakobjektets koder for opprinnelig sosialt miljø. 
sefrakns:TidRubrikkrevetBrentTidRubrikk
          Tidskode for når sefrakobjektets eventuelt ble revet/brent eller falt i ruin, innen kvart århundre. 
sefrakns:SefrakIdentsefrakIdent
          Ident for Sefrakminnet 
sefrakns:SefrakReferanserRubrikksefrakReferanserRubrikk
          Sett med sefrakobjektets referanser. 
sefrakns:TakformRubrikktakformRubrikk
          Rubrikk med liste med sefrakobjektets koder for takform. 
sefrakns:TaktekkingRubrikktaktekkingRubrikk
          Rubrikk med liste med sefrakobjektets koder for taktekking. 
sefrakns:TiderRubrikktilbyggingsTiderRubrikk
          Rubrikk med liste med sefrakobjektets tidskoder for tilbygging/ombygging. 
sefrakns:UnderbygningKonstrRubrikkunderbygningKonstrRubrikk
          Rubrikk med liste med sefrakobjektets koder for konstruksjon av underbygningen. 
sefrakns:VerdivurderingRubrikkverdivurderingRubrikk
          Rubrikk med kode for vurdering av sefrakobjektets verdi. 
sefrakns:VernevedtakRubrikkvernevedtakRubrikk
          Rubrikk med kode for vernevedtak. 
xs:longversjon
          Kontrollfelt som muliggjør oppdatering av objekter med passiv låsing. 
sefrakns:YtterveggRubrikkytterveggRubrikk
          Rubrikk med liste med sefrakobjektets koder for konstruksjon av yttervegg. 
Local Usage
FindSefrakMinneForIdentResponse, FindSefrakMinnerForBygningResponse

Source
<xs:complexType name="SefrakMinne">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="fellesns:MatrikkelObject">
<xs:sequence>
<xs:element name="sefrakIdent" type="sefrakns:SefrakIdent">
</xs:element>
<xs:element name="kommunenr" type="xs:int">
</xs:element>
<xs:element name="objektnummerRubrikk" type="sefrakns:ObjektnummerRubrikk">
</xs:element>
<xs:element name="objektnavnRubrikk" type="sefrakns:NavnRubrikk">
</xs:element>
<xs:element name="lokaltnavnRubrikk" type="sefrakns:NavnRubrikk">
</xs:element>
<xs:element name="verdivurderingRubrikk" type="sefrakns:VerdivurderingRubrikk">
</xs:element>
<xs:element name="etasjetallRubrikk" type="sefrakns:EtasjetallRubrikk">
</xs:element>
<xs:element name="hovedmalRubrikk" type="sefrakns:HovedmalRubrikk">
</xs:element>
<xs:element name="antallSkorsteinerRubrikk" type="sefrakns:AntallSkorsteinerRubrikk">
</xs:element>
<xs:element name="opprinneligFunksjonRubrikk" type="sefrakns:FunksjonRubrikk">
</xs:element>
<xs:element name="navarendeFunksjonRubrikk" type="sefrakns:FunksjonRubrikk">
</xs:element>
<xs:element name="opprinneligSosialtMiljoRubrikk" type="sefrakns:OpprinneligSosialtMiljoRubrikk">
</xs:element>
<xs:element name="forholdAndreHusRubrikk" type="sefrakns:ForholdAndreHusRubrikk">
</xs:element>
<xs:element name="fysiskMiljoRubrikk" type="sefrakns:FysiskMiljoRubrikk">
</xs:element>
<xs:element name="underbygningKonstrRubrikk" type="sefrakns:UnderbygningKonstrRubrikk">
</xs:element>
<xs:element name="kjellerRubrikk" type="sefrakns:KjellerRubrikk">
</xs:element>
<xs:element name="ytterveggRubrikk" type="sefrakns:YtterveggRubrikk">
</xs:element>
<xs:element name="fasadeRubrikk" type="sefrakns:FasadeRubrikk">
</xs:element>
<xs:element name="takformRubrikk" type="sefrakns:TakformRubrikk">
</xs:element>
<xs:element name="taktekkingRubrikk" type="sefrakns:TaktekkingRubrikk">
</xs:element>
<xs:element name="byggeTidRubrikk" type="sefrakns:TidRubrikk">
</xs:element>
<xs:element name="tilbyggingsTiderRubrikk" type="sefrakns:TiderRubrikk">
</xs:element>
<xs:element name="flyttingTiderRubrikk" type="sefrakns:TiderRubrikk">
</xs:element>
<xs:element name="revetBrentTidRubrikk" type="sefrakns:TidRubrikk">
</xs:element>
<xs:element name="vernevedtakRubrikk" type="sefrakns:VernevedtakRubrikk">
</xs:element>
<xs:element name="fredningRubrikk" type="sefrakns:FredningRubrikk">
</xs:element>
<xs:element name="miljoOvervakingRubrikk" type="sefrakns:MiljoOvervakingRubrikk">
</xs:element>
<xs:element name="feltregistrertRubrikk" type="sefrakns:RegistrertRubrikk">
</xs:element>
<xs:element name="andreKilderRubrikk" type="sefrakns:SefrakRubrikk">
</xs:element>
<xs:element name="fotoTegningRubrikk" type="sefrakns:SefrakRubrikk">
</xs:element>
<xs:element name="inskripsjonerRubrikk" type="sefrakns:SefrakRubrikk">
</xs:element>
<xs:element name="byggherreRubrikk" type="sefrakns:SefrakRubrikk">
</xs:element>
<xs:element name="byggmesterArkitektRubrikk" type="sefrakns:SefrakRubrikk">
</xs:element>
<xs:element name="andreOpplysningerRubrikk" type="sefrakns:SefrakRubrikk">
</xs:element>
<xs:element name="bygningerRubrikk" type="sefrakns:BygningerRubrikk">
</xs:element>
<xs:element name="fotohenvisningerRubrikk" type="sefrakns:FotohenvisningerRubrikk">
</xs:element>
<xs:element name="sefrakReferanserRubrikk" type="sefrakns:SefrakReferanserRubrikk">
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>


Submit a bug or a feature.
Created by xsddoc, a sub project of xframe, hosted at http://xframe.sourceforge.net.