http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak
complexType SefraksokModel

Super Types
{http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/sefrak}SefraksokModel (restriction)

Properties
This component is not nillable.

Model
<...>
(sefrakIdent, byggIdent, aktivKommunenr, helKommune?, selectionPolygon? )
</...>


Nested Element Summary
xs:stringaktivKommunenr
          Angir hvilken kommune søket utføres i. 
bygningns:BygningsIntervallIdentbyggIdent
          Identifikator for bygningsintervall. 
xs:booleanhelKommune
          Kan angis for å søke i hele kommunen. 
sefrakns:SefrakIntervallIdentsefrakIdent
          Identifikator for sefrakintervall. 
fellesns:SelectionPolygonselectionPolygon
           Kan angis for å begrense søket til et polygon i matrikkelkartet.  
Source
<xs:complexType name="SefraksokModel">
<xs:sequence>
<xs:element name="sefrakIdent" type="sefrakns:SefrakIntervallIdent">
</xs:element>
<xs:element name="byggIdent" type="bygningns:BygningsIntervallIdent">
</xs:element>
<xs:element name="aktivKommunenr" type="xs:string">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="helKommune" type="xs:boolean">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="selectionPolygon" type="fellesns:SelectionPolygon">
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>


Submit a bug or a feature.
Created by xsddoc, a sub project of xframe, hosted at http://xframe.sourceforge.net.