Dokumentasjon for InnsynAPI for Matrikkelen

Dette dokumentet inneholder dokumentasjon av innsynsapi for matrikkelsystemet. Dette api'et består av 3 forskjellige deler:

Matrikkelens innsynsapi gir mulighet for å hente ut utvalgte deler av matrikkelens datagrunnlag.

WFS/WMS Dokumentasjon

Matrikkelprosjektet bruker Geoserver som WFS/WMS server.

Adressene finner du i lenkene under.

Web Feature Service

Web Map service

For TeigWFS-laget er det lagt inn tre alternative tegnestiler som man kan bruke istedenfor standardtegnestilen:

TeigUtenFyll
Tegner teigomriss og representasjonspunkt med matrikkelnummer, men fyller ikke teigene. Denne tegnestilen gjør det lettere å se eventuelle underliggende lag.
Matrikkelnummer
Tegner kun opp teigenes representasjonspunkt. Denne tegnestilen er nyttig hvis man vil ha tegnet opp matrikkelnummer, men ikke vil ha teiggrensene fordi disse hentes fra TeiggrenseWFS.
TeigMnrMangler
Tegner teigomriss og farger teiger som hører til matrikkelenheter hvor matrikkelnummer mangler. Blå tilhører MnrVannMangler/vannteiger og røde tilhører MnrMangler/eierløse teiger.

For å bruke en alternativ stil oppgir man navnet på stilen i WMS-kallets STYLES-parameter. Hvis man henter flere lag om gangen, må man passe på at stilen kommer på tilsvarende plass i STYLES som det laget står på i LAYERS-parameteren. F.eks. ...LAYERS=TEIGWFS,TEIGGRENSEWFS&STYLES=Matrikkelnummer,... For å få fullt utbytte av teiger uten fyll, må man også sørge for å be om at bildet man får tilbake skal inneholde gjennomsiktighet ved å angi TRANSPARENT=true.

Dokumentasjonen av SOAP Web Services

Webservices med tilgang for alle brukere med rettigheter til innsyn i matrikkelen

Webservice med tilgang for alle brukere med rettigheter til å hente ut rapporter

Webservice med tilgang for alle brukere med rettigheter til innsyn i eierforhold

Webservice med tilgang for alle brukere med rettigheter til innsyn i kommunale tilleggsdata

Generering av webservice proxies for .NET

Verktøyet wsdl.exe for .NET har noen begrensninger ved generering av webservice-proxy-klasser som gjør at ikke alle typer blir generert når man benytter /sharetypes. En måte å omgå dette problemet er å inkludere en ekstra wsdl-fil som inneholder alle definerte typer. Denne filen må da være den første filen i kommoandoen. Da vil alle typer bli generert. I tillegg til alle typene definerer denne ekstra wsdlen også en fiktiv webservice. Denne kan ikke brukes. Eksempel på kommando for generering vha. /sharetypes:

wsdl  /namespace:InnsynWS /out:src.gen\InnsynWebServices.cs /sharetypes  SharetypeFixWebService.wsdl AdresseWebService.wsdl BygningWebService.wsdl EierforholdWebService.wsdl KodelisteWebService.wsdl KommuneWebService.wsdl KommunetilleggWebService.wsdl MatrikkelenhetWebService.wsdl MatrikkelsokWebService.wsdl RapportWebService.wsdl RettighetWebService.wsdl
Hjelpefilen kan lastes ned her.

Dokumentasjon for SOAP Web Service modeller

XML Schema for web tjenestene finnes i WSDL-dokumentene (se over).
I tillegg bør du lese tekstlig dokumentasjon av XML skjemaene.

Det er ikke egne UML diagrammer for innsynsapi, da datamodellen for innsyn er basert på den underliggende domenemodellen for matrikkelen.
UML diagrammer for domenemodellen finnes her, og detaljert tekstlig dokumentasjon finnes her.