EndringsloggService ()
Beskrivelse:
Denne web-servicen gir innsyn i endringer på entiteter som er registrert i Matrikkelen, f.eks veger, bygninger, adresser etc. Aktuelle endringer kan være: opprettelse, endringer av deler av entiteter, endringer av identifikator og sletting. Endringer hentes ut som logger, som er gruppert etter endringstype. For å holde rede på hvilke endringer det er aktuelt å hente ut, har alle endringer et internt endringsnummer. Endringslogger som returneres angir derfor høyeste og laveste endringsnummer som er med i loggen. Det er dermed mulig å hente ut endringslogg i deler etter eget ønske, hvis man spesifiserer i forespørslene fra hvilken endring man ønsker å hente endringer, basert på tidligere uthentede logger.

Merk at Endringsloggen gir kun personendringer som har kommet inn etter at systemt ble satt i drift.

Operasjoner
findSisteEndringsnr
Beskrivelse:
Returnerer høyeste endringsnummer for endringer som er relevante for oppgitte kommuner og evt angitt objektklasse. Metoden tar også med endringer som gjelder for alle kommuner som f.eks personer.
Request:
kommuneNr : string[]
En liste med kommunenumre som søket skal avgrenses til. Hvis listen er tom, avgrenses ikke søket, men gjelder alle kommuner.
objektKlasseNavn : string
Navn på objektklassen til de objekter som det skal finnes siste endringsnummer for. Kan være én av følgende: Vegadresse Matrikkeladresse Bruksenhet Forretning Fylke Veg Bygning Kommune Kode Krets Matrikkelenhet Person FysiskPerson JuridiskPerson AnnenPerson SefrakMinne Teig Teiggrense Teiggrensepunkt Bygningsendring Klage Grunnerverv SamlaFastEiendom JordskifteKrevd Grunnforurensing Kulturminne Hvis paremeteret ikke angis, returneres siste endringsnummer for alle objekttyper.
Response:
out : long
Endringsnummer på siste endring som er registrert for angitte kommuner
findEndringerEtterEndringsnr
Beskrivelse:
Returnerer en logg med endringer med endringsnummer høyere enn oppgitt endringsnummer. Hvis antall endringer som returneres er 0 betyder det at det pt ikke finnes fler endringer for gitt søkeparametre.

Kallet er mest effektiv når en eller ingen kommune angis. Hvis man skal hente endringer for mer enn en kommune vil det i mange tilfeller være mer effektivt å hente ned endringene for hver kommune for seg i stedet for samlet. Dette gjelder spesielt i forbindelse med initiell nedlasting.

NB: Endringsloggen inneholder kun personendringer fra da matrikkelen ble satt i drift og kan derfor ikke brukes til å opprette en initiell person database.

Request:
sisteEndringsNr : long
Returner bare endringer med endringsnummer høyere enn dette nummeret
kommuneNr : string[]
En liste med kommunenumre som søket skal begrenses til. Hvis listen er tom avgrenses ikke søket, men gjelder alle kommuner.
maxAntall : int
Maksimalt antall endringer som skal returneres. Denne brukes til å stykke opp den akkumulerte endringsmengde i mindre biter, ved å benytte siste endringsnummer fra ett sett som startnummer for neste og begrense antallet på hver bit.
objektKlasseNavn : string
Navn på objektklassen til de objekter som skal hentes ut. Kan være én av følgende: Vegadresse Matrikkeladresse Bruksenhet Forretning Fylke Veg Bygning Kommune Kode Krets Matrikkelenhet Person FysiskPerson JuridiskPerson AnnenPerson SefrakMinne Teig Teiggrense Teiggrensepunkt Bygningsendring Klage Grunnerverv SamlaFastEiendom JordskifteKrevd Grunnforurensing Kulturminne Hvis paremeteret ikke angis, returneres endringer for alle objekttyper.
inkluderHistoriskeEndringer : boolean
Angir om endringer som stammer fra før kommunen ble konvertert også skal returneres.
returnerMatrikkelobjekter : boolean
Angir om endringsobjektet skal inkluderer matrikkelobjektet. Tjenesten er raskere dersom matrikkelobjektet ikke skal inkluderes.
Response:
out : endringslogg:Endringslogg
EndringsLogg med endringer.
findKodeverdierForKodeklasse
Beskrivelse:
Returnerer gyldige kodeverdier for oppgitt kodeklasse.
Request:
kodeklasse :
Kodeklasse som det skal finnes kodeverdier for.
Response:
out :
Liste med kodeverider som er gyldige for angitt kodeklasse.
findAntallEndringerEtterEndringsnr
Beskrivelse:
Returnerer et øvre estimalt for antall endringer som er registrert med endringsnummer høyere enn oppgitt endringsnummer for angitt objektklasse. Denne metode kan brukes til å få et øvre estimat for hvormange endringer det er snakk om slik at en klient kan vise fremdrift ifm nedlastnigen. Metoden er ressurskrevende og bør derfor kun brukes i begrenset omfang som f.eks før start av en initiell nedlasting. Metode skal ikke brukes ifm. inkrementell nedlastning som normalt vil gå rask og derfor ikke bør belaste systemet unødigt med kall til denne metoden. NB: Faktisk antall endringer som vil bli retunert av {@link #findEndringerEtterEndringsnr} vil normalt være mindre enn tallet som rapporteres her. Det er fordi {@link #findEndringerEtterEndringsnr} opptimaliserer bort endringer som kanselerer eller dupliserer hverandre.
Request:
endringsNr : long
Avgrens til endringsnummer som er høyere enn dette nummeret.
kommuneNr : string
Kommune som søket skal begrenses til. Endringer som gjelder for alle kommuner regnes alltid med.
objektKlasseNavn : string
Navn på objektklassen til de objekter som. Kan være én av følgende: Vegadresse Matrikkeladresse Bruksenhet Forretning Fylke Veg Bygning Kommune Kode Krets Matrikkelenhet Person FysiskPerson JuridiskPerson AnnenPerson SefrakMinne Teig Teiggrense Teiggrensepunkt Bygningsendring Klage Grunnerverv SamlaFastEiendom JordskifteKrevd Grunnforurensing Kulturminne Hvis paremeteret ikke angis, returneres antall endringer for alle objekttyper.
Response:
out : long
Antall endringer etter oppgitt nummer.
hentMatrikkelObjekter
Beskrivelse:
Henter matrikkelobjekter for angitte identer. Returnerer bare de som er funnet uten å si fra om de som ikke ble funnet. For bruksenheter returneres ikke "delta-bruksenheter" som er knyttet til bygningsendringer, siden det alltid finnes en bruksenhet på bygningen med samme ident.
Request:
identer :
En liste med identer for de objekter som skal hentes ut. Rekkefølge er ikke viktig.
Response:
out : endringslogg:MatrikkelObjekt[]
De matrikkelobjekter som ble funnet.
findMatrikkelenhetIdenterForTeig
Beskrivelse:
Finder Matrikkelenheter som er knyttet til en Teig og returnerer en liste med matrikkelenhetidenter for hver teig.
Request:
teigIdenter :
teigidenter som skal inngå i søket
Response:
out :
Liste av objekter hvor hvert objekt inneholder en teigident og en list av tilhørende matrikkelenhetidenter.
findMatrikkelenhetIdenterForAnleggsprojeksjonsFlate
Beskrivelse:
Finder Matrikkelenheter som er knyttet til en Teig og returnerer en liste med matrikkelenhetidenter for hver teig.
Request:
anleggsprojeksjonsFlateIdenter :
identer som skal inngå i søket
Response:
out :
Liste av objekter hvor hvert objekt inneholder en anleggsprojeksjonsflateident og en list av tilhørende matrikkelenhetidenter.